Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.บูรพา รอบที่ 2 แบบโควตา
16 ม.ค. 62
4K views
Shares
0

TCAS 62 ม.บูรพา เปิดรับรอบที่ 2 แบบโควตา

รับตรงม.บูรพา 9 โครงการ
1. โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
2. คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)
3. คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 1
4. โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
5. โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2
6. โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2
7. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี ครั้งที่ 2
8. สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ (สำหรับผู้มีประการณ์การทำงาน) ครั้งที่ 2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
9. ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (เทียบโอน)

 

TCAS 62 ม.บูรพา รอบที่ 2 แบบโควตา
4K views | 16 ม.ค. 62
ไม่ระบุ
04 ก.พ. 62 - 23 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
04

คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
45 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
15 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
60 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาเกาหลี (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
15 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 7.7 ภาษาเกาหลี
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 7.4 ภาษาจีน
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
15 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
15 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
15 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
15 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
15 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
150 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการตลาด (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการเงิน (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (ภาคพิเศษ) (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
5 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ) (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
5 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
15 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
15 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีวเคมี (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
30 คน
2.50
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
30 คน
2.50
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
40 คน
2.50
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
Portfolio :

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาจิตรกรรม (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย) (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
Portfolio :

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
2 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Portfolio :

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
6 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Portfolio :

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
5 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Portfolio :

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
6 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Portfolio :

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (รับเฉพาะผู้มีพื้นฐานทางด้านดนตรีไทย) (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
2 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
Portfolio :

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
2 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Portfolio :

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
5 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Portfolio :

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
3 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
Portfolio :

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
4 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 7.4 ภาษาจีน
Portfolio :

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
15 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (ภาคพิเศษ) (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
25 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะโลจิสติกส์
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
32 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
32 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะโลจิสติกส์
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
16 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
16 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
8 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
40 คน
2.80
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
40 คน
2.80
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
50 คน
2.80
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
2.80
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
10 คน
2.80
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการเงิน (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
2.80
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
2.80
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการตลาด (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
2.80
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
2.80
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชากายภาพบำบัด (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
12 คน
2.50
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
15 คน
2.50
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
2.50
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
2.50
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
15 คน
2.50
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
80 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
100 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
Portfolio :

คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาการจัดการกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาการจัดการกลุ่มวิชาการตลาด (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาการจัดการกลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
20 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)
16 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะดนตรีและการแสดง
สาขาวิชาดนตรี (เอกดนตรีไทย) (คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 1)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
GAT/PAT :GAT - PAT
Portfolio :

คณะดนตรีและการแสดง
สาขาวิชาดนตรี (วิชาเอกดนตรีสากล) (คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 1)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
GAT/PAT :GAT - PAT
Portfolio :

คณะดนตรีและการแสดง
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา) (คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 1)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
GAT/PAT :GAT - PAT
Portfolio :

คณะดนตรีและการแสดง
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกศิลปะการละคร) (คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 1)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :GAT - PAT
Portfolio :

คณะดนตรีและการแสดง
สาขาการจัดการผลิตสื่อ และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 1)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :GAT - PAT
Portfolio :

คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์)
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT - PAT
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2)
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT - PAT
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT - PAT
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT - PAT
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT - PAT
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ (โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT - PAT
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ (โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT - PAT
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT - PAT
Portfolio :

โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาการจัดการกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป (โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT - PAT
Portfolio :

โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาการจัดการกลุ่มวิชาการตลาด (โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT - PAT
Portfolio :

โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาการจัดการกลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT - PAT
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ (โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT - PAT
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ (โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX