Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 2 แบบโควตา
09 ม.ค. 62
3K views
Shares
0

TCAS 62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับรอบที่ 2 แบบโควตา เปิดรับ 19 โครงการ

1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
3. โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์
4. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาสเปน สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์
5. นักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะเศรษฐศาสตร์
6. นักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
7. สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์
8. สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
9. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
10. นักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
11. นักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล 
12. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย (เอกเดี่ยว) คณะครุศาสตร์
13. นักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นทางสุขศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์
14. นักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
15. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
16. โครงการจุฬาฯ-ชนบท
17. โครงการจุฬาฯ-ชนบท โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชดาฯ สยามบรมราชกุมารี
18. โครงการจุฬาฯ-ชนบท โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อพื้นที่ขาดแคลนทันตแพทย์ซ้ำซาก โดยความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข
19. นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

TCAS 62 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 2 แบบโควตา
3K views | 09 ม.ค. 62
ไม่ระบุ
04 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62
ยังไม่เปิดรับสมัคร
04
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม และคุณสมับัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT หรือ 9 วิชาสามัญ หรือ วิชาเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครตามที่กำหนด
- ส่งใบสมัคร และหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปที่ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (โดยผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบปะหน้าซอง เพื่อนำไปติดหน้าซองขนาด A4 สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์)
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 - 13 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 01 มี.ค. 62

สอบ
: 09 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 10 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 18 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

Related Content