Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
22 มี.ค. 61
8K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มจพ.) รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
8K views | 22 มี.ค. 61
525 คน
09 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
09

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการโรงแรม
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาชาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคสมทบ)
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคสมทบ)
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคสมทบ)
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล -วิศวกรรมเครื่องกล
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล -วิศวกรรมอุตสาหการ
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟ้า -วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาเทคโนโลยสื่อสารมวลชน
120 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
​- แผนการเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาคะแนน GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ http://tcas.cup.net ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัคร
- เลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ ค่าสมัครอันดับแรก 300 บาท อันดับต่อไป 200 บาท   
กำหนดการ
รับสมัคร
: 09 - 13 พ.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 04 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 09 มิ.ย. 61

Related Content