Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ลาดกระบัง รอบที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน โควตาความเป็นเลิศทางวิชาการ
15 มี.ค. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 61 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) รับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 แบบโควตาความเป็นเลิศทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ลาดกระบัง รอบที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน โควตาความเป็นเลิศทางวิชาการ
2K views | 15 มี.ค. 61
100 คน
03 ธ.ค. 60 - 22 มี.ค. 61
ปิดรับสมัคร
03

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน
100 คน
3.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ส่งเอกสารการสมัครได้ที่วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุในระเบียบการ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 ธ.ค. 60 - 22 มี.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 มี.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 30 - 31 มี.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 11 พ.ค. 61

Related Content