Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ลาดกระบัง รอบที่ 2 แบบโควตา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 มี.ค. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 61 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) รับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 แบบโควตา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ลาดกระบัง รอบที่ 2 แบบโควตา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2K views | 15 มี.ค. 61
185 คน
08 ม.ค. 61 - 23 มี.ค. 61
ปิดรับสมัคร
08

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
45 คน
2.50
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
140 คน
2.50
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- GPAX 4 ไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีผลคะแนนสอบ GAT / PAT 1
- มีคุณสมบัติตรงตามกำหนดในระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน ความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครสอบ 500 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 08 ม.ค. - 23 มี.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 28 มี.ค. 61

สอบ
: 07 เม.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 เม.ย. 61

สอบสัมภาษณ์
: 18 เม.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 11 พ.ค. 61

Related Content