Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
PLOOK TCAS
บทความ TCAS
View All
View All
TCAS Countdown
ข่าวค่ายและกิจกรรม
View All
ข่าวรับตรง
3,027 คน
17 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
เหลืออีก 5 วัน
17
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
30 คน
2.50
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
115 คน
06 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
06
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
453 คน
04 ก.พ. 62 - 23 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
04
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :
ไม่ระบุ
04 ก.พ. 62 - 23 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
04
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
10 คน
2.00
GPAX
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แขนงวิชาสัตวศาสตร)
10 คน
2.00
GPAX
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
ไม่ระบุ
04 ก.พ. 62 - 18 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
04
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (โครงการโควตาภูมิภาค)
10 คน
2.25/2.00
GPAX
 
Portfolio :
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน (โครงการโควตาภูมิภาค)
10 คน
2.25/2.00
GPAX
 
Portfolio :
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย)
8 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน (โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย)
8 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ)
2 คน
2.00/2.25
GPAX
 
Portfolio :
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน (โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ)
2 คน
2.00/2.25
GPAX
 
Portfolio :
ไม่ระบุ
01 ก.พ. 62 - 30 มิ.ย. 62
เหลืออีก 67 วัน
01
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน
560 คน
04 ก.พ. 62 - 23 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
04
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
65 คน
1.75/2.00
GPAX
1,132 คน
04 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
04
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
20 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
2 คน
2.50
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
Portfolio :
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
1 คน
2.50
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
Portfolio :
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7)
2 คน
2.50
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
Portfolio :
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7)
1 คน
2.50
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
Portfolio :
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการ
2 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (โครงการ"โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล")
1 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :
ไม่ระบุ
04 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
04
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
20 คน
2.50
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
2.75
GPAX
1,275 คน
18 ก.พ. 62 - 15 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
18
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
Portfolio :
View All
Follow us
เว็บบอร์ด TCAS
กระทู้ฮอต
กระทู้ล่าสุด
  ตั้งกระทู้ใหม่
View All