Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

Posted By Plookpedia | 22 มิ.ย. 60
29,773 Views

  Favorite

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

      ผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าเป็นพืชหรือสัตว์ที่ได้จากธรรมชาติ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำสวนป่า ต่างเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยนำมาใช้เป็นปัจจัย ๔ ในการดำรงชีพ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

 

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

      ในปัจจุบันมนุษย์พยายามค้นหาวิธีการต่าง ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การคัดเลือกพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์เฉพาะสายพันธุ์ที่มีลักษณะดีนำมาเพาะปลูกหรือเพาะเลี้ยง หรือการนำเอาพืชหรือสัตว์ที่มีลักษณะดี ๒ สายพันธุ์ มาผสมกันแล้วคัดเลือกให้ได้ลูกที่มีลักษณะดีเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ดีกว่าเดิม แต่วิธีการเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะคัดเลือกให้ได้พืชหรือสัตว์ที่มีลักษณะตามต้องการได้ เมื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มีมากขึ้นทำให้เราทราบว่าสิ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะต่าง ๆ ที่ปรากฏในพืชและสัตว์ คือ สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอซึ่งมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและมีความแตกต่างกันในสิ่งมีชีวิตแต่ละพันธุ์ทำให้ลักษณะต่าง ๆ ที่แสดงออกมาในสิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างกันออกไป  

 

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

      เมื่อเรานำความรู้นั้นมาใช้ในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ทำให้ได้พืชหรือสัตว์ที่มีลักษณะตามต้องการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เช่น ถ้านำเอาสารพันธุกรรมที่สามารถสร้างความต้านทานต่อโรคจากข้าวพันธุ์อื่นมาใส่ในข้าวหอมมะลิที่เรานิยมรับประทานจะทำให้เราได้ต้นข้าวหอมมะลิที่ให้ผลผลิตที่ดีและสามารถต้านทานต่อการเข้าทำลายของโรคต่าง ๆ ได้ด้วย เราเรียกวิทยาการที่นำความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเกษตรนี้ว่า เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

 

 

      เทคโนโลยีชีวภาพ คือ การนำความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิตมาใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่มนุษย์  ในปัจจุบันมีการนำวิทยาการทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านการแพทย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม รวมถึงทางด้านการค้า  

 

วิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
วิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

 

      ในด้านการเกษตรการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากรโลกซึ่งสวนทางกับการลดลงของพื้นที่ที่ทำการเกษตรรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ผลิตผลทางการเกษตรที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารและสภาวะการได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในพื้นที่หลายแห่งทั่วโลก ในอดีตมีการนำเอาเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาใช้เพื่อเพิ่มและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต เช่น การใช้กระบวนการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ให้มีลักษณะต่าง ๆ ตามความต้องการ  รวมทั้งเกิดการปฏิวัติเขียว (Green revolution) ที่นำเอาวิธีการที่หลากหลายมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต เช่น การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และการชลประทาน วิธีการเหล่านี้สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอเพราะกระบวนการปรับปรุงพันธุ์แบบเดิมใช้ระยะเวลานานอีกทั้งการใช้สารเคมีทาง การเกษตรต่าง ๆ เพื่อการเพิ่มผลผลิตยังส่งผลต่อการเกิดสภาวะเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม เกิดสารพิษตกค้างในดินและน้ำ เกิดการสูญหายของแมลงที่เป็นประโยชน์และพืชพื้นเมืองที่ใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์
      วิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึงเป็นทางเลือกใหม่ในการปรับปรุงพันธุ์  เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือจัดการกับหน่วยพันธุกรรมหรือยีนที่ควบคุมการแสดงลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตโดยตรง  ทำให้สามารถพัฒนาสิ่งมีชีวิตให้มีลักษณะต่าง ๆ ตามต้องการในระยะเวลาอันรวดเร็วและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมจากการใช้สารเคมีในกระบวนการเพิ่มผลผลิตได้

      งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนที่สำคัญ ได้แก่  งานด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล งานด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และงานการส่งถ่ายยีน ซึ่งงานทั้ง ๓ ส่วน มีความเกี่ยวพันกับสิ่งมีชีวิตโดยตรงเพราะเกี่ยวข้องกับเซลล์สารพันธุกรรมรวมถึงกระบวนการทางชีวเคมีต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวิต

      ๑. พันธุศาสตร์โมเลกุล เป็นงานที่ศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตในระดับสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอซึ่งสามารถบอกถึงความแตกต่างได้ละเอียดและแม่นยำมากกว่าการแยกความแตกต่างจากสิ่งที่เห็นหรือปรากฏภายนอก  ทั้งนี้โดยการนำคุณสมบัติของดีเอ็นเอที่มีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมาตรวจสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ของงานด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล  

 

การใช้พันธุศาสตร์โมเลกุล
การใช้พันธุศาสตร์โมเลกุล ในการจำแนกความแตกต่างของสิ่งมีชีวิต

 

      ผลการตรวจสอบจะแสดงลักษณะของแถบดีเอ็นเอที่มีรูปแบบแตกต่างกัน เช่น ลักษณะการต้านทานโรคในสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งจะมีลักษณะของแถบดีเอ็นเอที่แตกต่างจากลักษณะของแถบดีเอ็นเอ ที่แสดงลักษณะไม่ต้านทานโรคในสิ่งมีชีวิตเดียวกันทำให้สามารถแยกกลุ่มของสิ่งมีชีวิตได้  วิทยาการด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลจึงถูกนำมาใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานด้านการเกษตรในหลาย ๆ ด้าน เช่น การทำเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมพืชและสัตว์เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลสำคัญในโครงการปรับปรุงพันธุ์ต่าง ๆ หรือการนำมาใช้คัดเลือกพันธุ์พืชหรือสัตว์ที่มีลักษณะตามต้องการเพื่อนำมาใช้เป็นพันธุ์ปลูกหรือเพาะเลี้ยงต่อไป

      ๒. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์หรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ของพืช ให้เกิดการเจริญเติบโตหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการบนอาหารสังเคราะห์ภายใต้สภาพแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงที่สามารถควบคุมได้ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ เช่น เพื่อการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนต้นพืชให้ได้ปริมาณมาก เพื่อการปรับปรุง และคัดเลือกพันธุ์พืชให้มีลักษณะตรงตามความต้องการ รวมทั้งเพื่อการกระตุ้น ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมให้เกิดพันธุ์พืชใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม

 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

 

การพัฒนาของเนื้อเยื่อพืชในระบบการเพาะเลี้ยง
การพัฒนาของเนื้อเยื่อพืชในระบบการเพาะเลี้ยง 

 

      ๓. การส่งถ่ายยีน เป็นงานที่อาศัยความรู้และวิธีการต่าง ๆ ของงานด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการส่งถ่ายยีนเพื่อส่งถ่ายยีนหรือหน่วยพันธุกรรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงลักษณะต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวิตที่ต้องการเข้าสู่พืชหรือสัตว์เป้าหมายทำให้เกิดการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมแก่พืชหรือสัตว์ให้มีลักษณะตามต้องการ
      เทคโนโลยีชีวภาพได้นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรมากมายทั้งการนำมาใช้ เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีลักษณะตามที่ต้องการ  การค้นหายีนที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะทางพันธุกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ รวมถึงการสร้างพืชและสัตว์พันธุ์ใหม่  ดังนั้นการทำความเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึงมีความสำคัญเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Content

1
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) คือ เทคโนโลยีที่เกิดจากการนำเอาสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางชีวภาพส่งผลให้เกิดกระบวนการสร้าง กระบวนการทำลาย หรือการก่อให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น เป
897 Views
2
สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA)
สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic acid; DNA) เป็นกรดนิวคลิอิก (Nucleic acid) ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ดีเอ็นเอส่วนใหญ่อยู่ในรูปโครโมโซม (chromosome) วางตัวอยู่ในส่วนนิวเคลียสภายในเซลล์ของ
986 Views
3
หน่วยพันธุกรรมหรือยีน (Gene)
หน่วยพันธุกรรมหรือยีน (Gene) หน่วยพันธุกรรมหรือยีน (Gene) คือ ดีเอ็นเอส่วนที่เป็นลำดับของรหัสทางพันธุกรรม (Genetic code) สำหรับการสร้างโปรตีนทุกชนิดในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต รหัสทางพันธุกรรมเกิดจากการเรียงลำดับของนิวคลิโอไทด์ทั้ง ๔ ชนิด โดย ๑ รหัสพันธุกรร
856 Views
4
เครื่องหมายดีเอ็นเอ
เครื่องหมายดีเอ็นเอ เครื่องหมายดีเอ็นเอ คือ ชิ้นดีเอ็นเอสายสั้น ๆ ที่ลำดับเบสสามารถจับกันหรือเข้าคู่กับช่วงใดช่วงหนึ่งบนสายดีเอ็นเอหรือโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตเป้าหมายทำให้สามารถกำหนดหรือระบุตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งบนโครโมโซมที่ศึกษา นอกจากนี้ยังนำมาใช้เป็
1K Views
5
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ๑. การเพาะเลี้ยงแคลลัส แคลลัส (callus) คือ เซลล์พื้นฐานที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มยังไม่กำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อหรืออวัยวะใด เนื้อเยื่อพืชเกือบทุกชนิดสามารถนำมาชักนำการสร้างแคลลัสได้ซึ่งการชักนำกา
1K Views
6
การถ่ายทอดยีน
การถ่ายทอดยีน เทคนิคการถ่ายทอดยีนเข้าสู่พืชเป็นวิธีการสำคัญในการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของพืชให้แสดงออกในลักษณะทางพันธุกรรมตามที่ต้องการโดยวิธีส่งถ่ายสารพันธุกรรมจากภายนอกเข้าสู่เซลล์เป้าหมาย สารพันธุกรรมที่ทำการส่งถ่ายเกิดการแทรกเข้าเชื่อมต่อกั
1K Views
7
การสร้างเอกลักษณ์ทางพันธุกรรม และการเก็บรักษาพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์
การสร้างเอกลักษณ์ทางพันธุกรรม และการเก็บรักษาพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ในอดีต การคัดเลือก หรือการปรับปรุงพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ เพื่อนำมาใช้ในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพดี ใช้วิธีการสังเกตดูลักษณะต่างๆ ที่แสดงออกมาภายนอกของพืชและสัตว์เหล่านั้น
630 Views
8
การขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์
การขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ การขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์พืช แต่เดิมใช้วิธีปลูกพืชจำนวนมากแล้วคัดเลือกเอาเฉพาะต้นที่มีลักษณะดีตามต้องการทำการเก็บเมล็ดหรือท่อนพันธุ์ไว้เพื่อนำมาใช้ในการขยายพันธุ์ในฤดูกาลถัดไป แต่มีข้อจำกัดหลายประการ คือ ต้องใ
873 Views
9
กระบวนการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
กระบวนการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในอดีตใช้วิธีผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์พ่อกับพันธุ์แม่ที่มีลักษณะที่ต้องการแล้วทำการคัดเลือกจนได้ลูกที่มีลักษณะดีที่ได้จากทั้งแม่และพ่อ แต่ปัญหาสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีผสมพันธุ์ คือ ใ
921 Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow