แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 2 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 2 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 1

วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.2
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
35 นาที
  
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ