ข้อสอบ Pre O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2554) ชุดที่1

วิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ