ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ. 2 ข้อสอบหมูๆ

วิชา
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก
ระดับชั้น
อ.2
จำนวน
6 ข้อ
เวลา
10 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ