แนวข้อสอบ ภาษาญี่ปุ่น ม.6 ชุดที่1 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ ภาษาญี่ปุ่น ม.6 ชุดที่1

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
40 นาที
  
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ