หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 127 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB611930 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 1 10 ป.6 25.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611904 ข้อสอบ เข้า ม.1 gifted วิทยาศาสตร์ 8 ป.6 92.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611876 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่ 1 10 ป.6 18.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611870 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์ 10 ป.6 16.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611730 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง หินหรรษา 5 ป.6 17.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611638 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 5 ป.6 41.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611618 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ธาตุและสารต่าง ๆ 15 ป.6 14.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611599 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ 10 ป.6 30.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611597 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง หิน ชุดที่ 1 5 ป.6 29.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611591 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง อวกาศ ชุดที่ 2 5 ป.6 27.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611482 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า 5 ป.6 21.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611467 ข้อสอบเข้า ม1 gifted ฉบับ easy 5 ป.6 80.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611427 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ชนิดของหินและประโยชน์ 10 ป.6 24.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611386 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 12 5 ป.6 44.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611377 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 20 10 ป.6 82K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611371 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 19 10 ป.6 67K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611370 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 18 10 ป.6 237.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611369 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง หินต่าง ๆ 5 ป.6 27.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611359 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 20 ป.6 55.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611358 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4 20 ป.6 30.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611357 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 20 ป.6 27.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611356 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ป.6 37.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611355 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 20 ป.6 56.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611335 แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง พลังงานความร้อน 10 ป.6 21.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611321 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดิน หิน แร่ ชุดที่ 1 5 ป.6 28.3K เริ่มทำข้อสอบ