แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เงินและสถาบันการเงิน
77% Complete
1 of 13
ข้อที่ 1. สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้ หมายถึงสิ่งใด