แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หลักการเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
55% Complete
1 of 11
ข้อที่ 1. เศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการที่ตรงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาข้อใด
เฉลย

มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง ซึ่งสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแนวปฏิบัติตนโดยดำเนินไปในทางสายกลางคือ พอประมาณ