แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การบริหารจิตและการทำความดี
64% Complete
1 of 11
ข้อที่ 1. เหตุใดเราต้องมีการบริหารจิต
เฉลย

เนื่องจากจิตเป็นตัวควบคุมการกระทำทุกอย่าง หากมีจิตที่สงบย่อมก่อให้เกิดสมาธิ และทำให้เกิดปัญญา ซึ่งรู้จักไตร่ตรองหาเหตุผลให้รอบคอบก่อนที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง