แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

วิชา
GAT ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น
มัธยมปลาย
จำนวน
60 ข้อ
เวลา
120 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ