แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 1

วิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
58 ข้อ
เวลา
90 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ