ประถมปลาย

CP-Meiji Tensai Pre-Test : ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม. 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: LAPB013517

จำนวนข้อ

: 80 ข้อ

วิชา

: ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 2 พ.ย. 61 เวลา 15:21 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/80
คำถาม :

Tony:     How do you find my new house? Fred:      ___________.
 

2

ข้อที่ 2/80
คำถาม :

A:     Is that 0-2234-6345? B:     No, it isn’t. Sorry, __________.
 

3

ข้อที่ 3/80
คำถาม :

Lisa:     I don’t know how to turn on the heater. Joe:    ___________.
 

4

ข้อที่ 4/80
คำถาม :

Sean:     May I speak to Alvin, please? Alice:     __________.
 

5

ข้อที่ 5/80
คำถาม :

Mike:     Would you like to have a piece of cake? Tina:     No, thanks. __________.
 

6

ข้อที่ 6/80
คำถาม :

Guest:     May I use the bathroom, please? Host:     Of course, ___________.
 

7

ข้อที่ 7/80
คำถาม :

Situation: Megan and Juan are talking over their coffee break. Megan: Any plans for the upcoming holidays? Juan:     I’m going to Spain. ______7______ for two weeks. Megan: That’s terrific. ______8______
 

8

ข้อที่ 8/80
คำถาม :

Situation: Megan and Juan are talking over their coffee break. Megan: Any plans for the upcoming holidays? Juan:     I’m going to Spain. ______7______ for two weeks. Megan: That’s terrific. ______8______
 

9

ข้อที่ 9/80
คำถาม :

Situation: Ernie and Dan are having lunch together. Ernie:     Oh, this soup needs some salt. Dan,______9______ Dan:    ______10______ Ernie:     Thank you.
 

10

ข้อที่ 10/80
คำถาม :

Situation: Ernie and Dan are having lunch together. Ernie:     Oh, this soup needs some salt. Dan,______9______ Dan:    ______10______ Ernie:     Thank you.
 

11

ข้อที่ 11/80
คำถาม :

He is too poor to own a house. He ___________ it from somebody.
 

12

ข้อที่ 12/80
คำถาม :

Active students like to ___________ special activities.

13

ข้อที่ 13/80
คำถาม :

The robbers were armed with dangerous ______________.
 

14

ข้อที่ 14/80
คำถาม :

“Yes, my uncle works as a ______________. He collects tickets on a bus,” replied Lila.
 

15

ข้อที่ 15/80
คำถาม :

Sweet food served after the main part of a meal is called ___________.
 

16

ข้อที่ 16/80
คำถาม :

___________ or you will fall into the river.

17

ข้อที่ 17/80
คำถาม :

What is the synonym of the word “hilarious”?
 

18

ข้อที่ 18/80
คำถาม :

Judy cried because her grandmother passed away in a car accident. What is the synonym of “passed way”?
 

19

ข้อที่ 19/80
คำถาม :

She admitted that she had ___________ the mistakes.
 

20

ข้อที่ 20/80
คำถาม :

Fortunately, the storm didn’t ___________ much damage to the city.
 

21

ข้อที่ 21/80
คำถาม :

Marco is my uncle’s ___________ cat.
 

22

ข้อที่ 22/80
คำถาม :

Do you really think that we ___________ by creatures from the outer space in the near future?
 

23

ข้อที่ 23/80
คำถาม :

You and ___________ brother need to take time to prepare ___________ for the long journey which will start next month.
 

24

ข้อที่ 24/80
คำถาม :

When Megan ___________ problems at school, her parents ___________ her to cope with them.
 

25

ข้อที่ 25/80
คำถาม :

Stephen King ___________ many bestsellers since his first book ___________ in 1974.
 

26

ข้อที่ 26/80
คำถาม :

Error Identification.
(a) Do anybody want (b) to go swimming (c) with me (d) on this Tuesday?
 

27

ข้อที่ 27/80
คำถาม :

Error Identification. Have you (a) wrote a reply (b) to your grandmother (c) to thank her for the (d) present?
 
 

28

ข้อที่ 28/80
คำถาม :

Error Identification. We have to do it (a) ourselves (b) although there are not (c) enough workers to finish it (d) on time.
 
 

29

ข้อที่ 29/80
คำถาม :

Error Identification. (a) Whenever my (b) neighbor goes to New Jersey, she (c) asked me (d) to feed her pets.
 
 

30

ข้อที่ 30/80
คำถาม :

Error Identification. His (a) new suit will (b) deliver to (c) him (d) tomorrow.
 
 

31

ข้อที่ 31/80
คำถาม :

What does the sign mean?
 

32

ข้อที่ 32/80
คำถาม :

If you want to do some exercise in the morning, which program should you watch?

33

ข้อที่ 33/80
คำถาม :

If you would like to know how to make cookies, you should stay tuned on TV at ___________.
 

34

ข้อที่ 34/80
คำถาม :

What can be inferred from the comic strips?

35

ข้อที่ 35/80
คำถาม :

Which one of the following is TRUE according to the advertisement?
 

36

ข้อที่ 36/80
คำถาม :

What is the main idea of this poem?

37

ข้อที่ 37/80
คำถาม :

Which of the following words means “a lady’s dress”?

38

ข้อที่ 38/80
คำถาม :

Which of the following best describes the tone of this poem?
 

39

ข้อที่ 39/80
คำถาม :

Which of the following should be the best headline for the news?
 

40

ข้อที่ 40/80
คำถาม :

According to the news, which statement is TRUE?
 

41

ข้อที่ 41/80
คำถาม :

Tony:     How do you find my new house? Fred:      ___________.
 

42

ข้อที่ 42/80
คำถาม :

A:     Is that 0-2234-6345? B:     No, it isn’t. Sorry, __________.
 

43

ข้อที่ 43/80
คำถาม :

Lisa:     I don’t know how to turn on the heater. Joe:    ___________.
 

44

ข้อที่ 44/80
คำถาม :

Sean:     May I speak to Alvin, please? Alice:     __________.
 

45

ข้อที่ 45/80
คำถาม :

Mike:     Would you like to have a piece of cake? Tina:     No, thanks. __________.
 

46

ข้อที่ 46/80
คำถาม :

Guest:     May I use the bathroom, please? Host:     Of course, ___________.
 

47

ข้อที่ 47/80
คำถาม :

Situation: Megan and Juan are talking over their coffee break. Megan: Any plans for the upcoming holidays? Juan:     I’m going to Spain. ______7______ for two weeks. Megan: That’s terrific. ______8______
 

48

ข้อที่ 48/80
คำถาม :

Situation: Megan and Juan are talking over their coffee break. Megan: Any plans for the upcoming holidays? Juan:     I’m going to Spain. ______7______ for two weeks. Megan: That’s terrific. ______8______
 

49

ข้อที่ 49/80
คำถาม :

Situation: Ernie and Dan are having lunch together. Ernie:     Oh, this soup needs some salt. Dan,______9______ Dan:    ______10______ Ernie:     Thank you.
 

50

ข้อที่ 50/80
คำถาม :

Situation: Ernie and Dan are having lunch together. Ernie:     Oh, this soup needs some salt. Dan,______9______ Dan:    ______10______ Ernie:     Thank you.
 

51

ข้อที่ 51/80
คำถาม :

He is too poor to own a house. He ___________ it from somebody.
 

52

ข้อที่ 52/80
คำถาม :

Active students like to ___________ special activities.

53

ข้อที่ 53/80
คำถาม :

The robbers were armed with dangerous ______________.
 

54

ข้อที่ 54/80
คำถาม :

“Yes, my uncle works as a ______________. He collects tickets on a bus,” replied Lila.
 

55

ข้อที่ 55/80
คำถาม :

Sweet food served after the main part of a meal is called ___________.
 

56

ข้อที่ 56/80
คำถาม :

___________ or you will fall into the river.

57

ข้อที่ 57/80
คำถาม :

What is the synonym of the word “hilarious”?
 

58

ข้อที่ 58/80
คำถาม :

Judy cried because her grandmother passed away in a car accident. What is the synonym of “passed way”?
 

59

ข้อที่ 59/80
คำถาม :

She admitted that she had ___________ the mistakes.
 

60

ข้อที่ 60/80
คำถาม :

Fortunately, the storm didn’t ___________ much damage to the city.
 

61

ข้อที่ 61/80
คำถาม :

Marco is my uncle’s ___________ cat.
 

62

ข้อที่ 62/80
คำถาม :

Do you really think that we ___________ by creatures from the outer space in the near future?
 

63

ข้อที่ 63/80
คำถาม :

You and ___________ brother need to take time to prepare ___________ for the long journey which will start next month.
 

64

ข้อที่ 64/80
คำถาม :

When Megan ___________ problems at school, her parents ___________ her to cope with them.
 

65

ข้อที่ 65/80
คำถาม :

Stephen King ___________ many bestsellers since his first book ___________ in 1974.
 

66

ข้อที่ 66/80
คำถาม :

Error Identification.
(a) Do anybody want (b) to go swimming (c) with me (d) on this Tuesday?
 

67

ข้อที่ 67/80
คำถาม :

Error Identification. Have you (a) wrote a reply (b) to your grandmother (c) to thank her for the (d) present?
 
 

68

ข้อที่ 68/80
คำถาม :

Error Identification. We have to do it (a) ourselves (b) although there are not (c) enough workers to finish it (d) on time.
 
 

69

ข้อที่ 69/80
คำถาม :

Error Identification. (a) Whenever my (b) neighbor goes to New Jersey, she (c) asked me (d) to feed her pets.
 
 

70

ข้อที่ 70/80
คำถาม :

Error Identification. His (a) new suit will (b) deliver to (c) him (d) tomorrow.
 
 

71

ข้อที่ 71/80
คำถาม :

What does the sign mean?
 

72

ข้อที่ 72/80
คำถาม :

If you want to do some exercise in the morning, which program should you watch?

73

ข้อที่ 73/80
คำถาม :

If you would like to know how to make cookies, you should stay tuned on TV at ___________.
 

74

ข้อที่ 74/80
คำถาม :

What can be inferred from the comic strips?

75

ข้อที่ 75/80
คำถาม :

Which one of the following is TRUE according to the advertisement?
 

76

ข้อที่ 76/80
คำถาม :

What is the main idea of this poem?

77

ข้อที่ 77/80
คำถาม :

Which of the following words means “a lady’s dress”?

78

ข้อที่ 78/80
คำถาม :

Which of the following best describes the tone of this poem?
 

79

ข้อที่ 79/80
คำถาม :

Which of the following should be the best headline for the news?
 

80

ข้อที่ 80/80
คำถาม :

According to the news, which statement is TRUE?
 

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน