แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.6
O-NET | 19.2K views

วิชา
O-NET
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
90 ข้อ
เวลา
60 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ