ข้อสอบ Pre-Test O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
O-NET | 4.4K views

วิชา
O-NET
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
40 ข้อ
เวลา
50 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ