แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 5
PAT 5 | 1.3K views

วิชา
PAT 5
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
11 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ