แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 4
PAT 5 | 755 views

วิชา
PAT 5
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
13 ข้อ
เวลา
25 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ