เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 3

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
มัธยมต้น
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
45 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ