คำถามประวัติศาสตร์ไทย

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
มัธยมต้น
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ