บุคคลและสถานที่แวดล้อม อ.2 การทักทาย

วิชา
บุคคลและสถานที่แวดล้อม
ระดับชั้น
อ.2
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
15 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ