แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์

วิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ