แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง หินและแร่

วิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ป.3
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
25 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ