Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
บทความ

บทความลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

Contents of the week
5
Contents
1
Content creator
บทความลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ผลการค้นหา 5 บทความ Last | Most View
ตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning
การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด วางแผน แก้ปัญหา และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้โดยผ่านการลงมือปฏิบัติ หรือเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุ
7 เทคนิคจัดกิจกรรมให้โดนใจในชั่วโมงกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม และยังกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง เพราะกิจกรรมเป็นแบบที่นักเรียนได้ปฎิบัติตามความถนัด ความสนใจ คว
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รว