Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

หลักสูตรสันติศึกษา ที่ผ่านการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดกับโลกใบใหม่ เปิดรับสมัครวันนี้

Posted By มหัทธโน | 04 มิ.ย. 63
688 Views

  Favorite


หลักสูตรใหม่ เพื่อสร้างโลกและชีวิตใหม่ด้วย Mindset ใหม่ ในยุคปกติรูปแบบใหม่ หรือยุค New Normal สำหรับการบ่มเพาะลมหายใจแห่งความสุข ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนตามแนว Sustainable Development Goals: SDGs ขององค์การสหประชาชาติ


หลักสูตรสันติศึกษา ที่ผ่านการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดกับโลกใบใหม่ ภายใต้การลงนามความร่วมมือผนึกกำลังสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานศาลยุติธรรม และ สถาบันพระปกเกล้า

 

โดย หลักสูตรสันติศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคภาษาไทยและอินเตอร์  หลักสูตรสันติศึกษา มจร (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) สมัครผ่านออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 25 มิถุนายน 2563 

ที่มา: เพจ Peacemcuหลักฐานในการสมัคร

1. สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชา หรือสำเนาเอกสารที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือ ก.พ. รับรองว่าสำเร็จการศึกษา

 ให้ใช้วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาหนังสือสุทธิ (สำหรับพระภิกษุสงฆ์ / สามเณร) จำนวน 1 ฉบับ 

3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ ข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 

5. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (บฑ.2) และใบสมัครเข้ารับการศึกษา (เพิ่มเติม) ที่กรอกรายละเอียดและติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

6. หนังสือรับรองตำแหน่งและประสบการณ์ทำงาน ตามแบบฟอร์มหลักสูตร (ถ้ามี) 

7. เอกสารการได้รับรองทุน จากหน่วยงาน (ถ้ามี) 

8. ใบรับรองผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

9. หัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ (ไม่ต้องใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา) เป็นเรื่องที่คาดว่า จะทำดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 1 เรื่อง ใช้แบบฟอร์มตามที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำหนด เข้าเล่มแบบสันกาว-เทป เรียบร้อย จำนวน 7 สำเนา

10. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อย่างละ 1 ฉบับ 

คลิกเพื่อสมัครออนไลน์ >>  https://forms.gle/64p9x4XwqFmcJX3M7
 

ที่มา : เพจ peacemcu

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

   – โครงการหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา พุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตโทรศัพท์ 063-561-5326

แหล่งข้อมูล
เพจ Peacemcu
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 4 Followers
  • Follow