Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

สุดยอด 50 คำศัพท์ TOEIC ที่ออกข้อสอบบ่อย

Posted By bongkot_jara | 26 เม.ย. 62
5,155 Views

  Favorite

ใครที่กำลังวางแผนที่จะสอบ TOEIC เพื่อใช้เป็นคะแนนยื่นสมัครงานในองค์กรใหญ่ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องเตรียมตัวให้ดี ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนไวยากรณ์ หรือคำศัพท์ ในเรื่องคำศัพท์นั้น วันนี้ได้รวบรวมสุดยอด 50 คำศัพท์ที่ออกข้อสอบบ่อยและเป็นคำที่คนทั่วไปจำความหมายไม่ค่อยได้ พร้อมคำที่มีความหมายคล้ายกัน (Synonyms)ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะ

 

สุดยอด 50 คำศัพท์ TOEIC ที่ออกข้อสอบบ่อย

no.

คำศัพท์

ประเภทคำ

ความหมาย

Synonyms

1

applicable

adj.

ใช้ได้, เหมาะสม

appropriate, suitable

2

apprehensive

adj.

ประหม่า,กังวล

anxious, concerned, uneasy

3

complimentary

adj.

ที่ให้ฟรี

free of charge

4

comply

v.

เชื่อฟัง, ยอมทำตาม

abide by, obey

5

comprehensible

adj.

เข้าใจได้ง่าย

clear, understandable, apprehensible

6

comprehensive

adj.

ครอบคลุม

inclusive, complete

7

conduct

v.

จัดการ, ควบคุม

organize, manage, handle

8

consecutive

adj.

ต่อเนื่องตามลำดับ

chronological

9

consequence

n.

ผลที่ตามมา

result, outcome

10

considerably

adv.

อย่างมาก

highly, greatly, enormously

11

correspondence

n.

จดหมาย, หนังสือข่าวความสอดคล้องลงรอยกัน

-

12

crucial

adj.

สำคัญ, จำเป็น

critical, important, necessary

13

distinct

adj.

แตกต่างชัดเจน

apparent, obvious

14

distraction

n.

สิ่งรบกวนสิ่งที่ทำให้ไขว้เขว

disturbance, diversion, interruption

15

dramatically

adv.

อย่างรวดเร็ว

badly, greatly

16

drastically

adv.

อย่างฮวบฮาบ

greatly, intensely, exceedingly

17

drawback

n.

ข้อเสีย, ข้อด้อย

disadvantage, defect, flaw

18

eligible

adj.

มีสิทธิ, มีคุณสมบัติเหมาะสม

acceptable, qualified, suitable

19

entitle

v.

มอบตำแหน่งให้, ให้สิทธิ

allow, authorize, permit

20

excel

v.

ทำได้ดีเยี่ยม

outdo, surpass

21

fluctuate

v.

ผันผวน

swing, shift, change

22

fluency

n.

ความคล่องแคล่ว

-

23

formerly

adv.

ก่อนหน้านี้, แต่ก่อน

previously, earlier, once

24

inexperienced

adj.

ขาดประสบการณ์

unskilled, inept

25

inspection

n.

การตรวจสอบ

examination, investigation

26

insufficient

adj.

ไม่เพียงพอ

lacking, inadequate

27

introductory

adj.

ขั้นต้น, เบื้องต้น

preliminary

28

oversee

v.

ตรวจสอบ, ดูแล

supervise, manage

29

participation

n.

การเข้าร่วม, การมีส่วนร่วม

attendance

30

persuade

v.

ชักชวน, ชักจูง

convince, influence

31

pertaining to

phr.

เกี่ยวข้องกับ

about, regarding, concerning

32

precisely

adv.

อย่างแม่นยำ, เที่ยงตรง

exactly, accurately

33

preliminary

adj.

ในขั้นต้น, ในเบื้องต้น

introductory, initial

34

primarily

adv.

แรกเริ่ม, เป็นหลัก

mainly, initially, at first

35

proficiency

n.

ความเชี่ยวชำนาญ

ability, competence, expertise

36

prominent

adj.

โดดเด่น, มีชื่อเสียง

outstanding, famous, important

37

prospective

adj.

ที่คาดหวังไว้

potential, expected, anticipated

38

reimbursement

n.

การชำระเงินคืน

compensation, repayment

39

reluctant

adj.

ไม่เต็มใจ, ลังเล, อิดออด

unwilling, hesitant, uncertain

40

respectively

adv.

ตามลำดับ

-

41

significantly

adv.

อย่างสำคัญ, อย่างมาก

greatly, importantly, essentially

42

substantial

adj.

มาก, สำคัญ

important, considerable

43

substitute

n.

ตัวแทน, สิ่งแทน

alternative, replacement

44

sufficient

adj.

เพียงพอ

adequate, enough, acceptable

45

terminate

v.

สิ้นสุด, ยุติ

stop, finish, conclude, complete

46

thoroughly

adv.

อย่างถี่ถ้วน, รอบคอบ

carefully, comprehensively

47

throughout

adv./prepo.

ตลอดทั้ง

during

48

undertake

v.

รับผิดชอบ, รับภาระ

attempt, engage in, shoulder

49

valid

adj.

มีเหตุผล, ถูกต้อง, ใช้ได้

authentic, legitimate, credible

50

versatile

adj.

อเนกประสงค์, มีประโยชน์หลายอย่าง

adjustable, flexible, all-around

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • bongkot_jara
  • 0 Followers
  • Follow