Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

Posted By Plookpedia | 06 ธ.ค. 59
13,892 Views

  Favorite

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

      บางคนอาจเคยได้ยินเรื่องมีผู้ใจบุญอุทิศร่างกายของตนหลังจาก ที่ตายแล้วให้แก่โรงพยาบาล เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ผ่าตัด เพื่อการศึกษาวิชาความรู้ที่เกี่ยวกับร่างกายและอวัยวะต่างๆ ไม่ว่าของมนุษย์หรือสัตว์เรียกว่า วิชากายวิภาคศาสตร์ ผู้ที่จะเรียนสายแพทย์ ต้องศึกษาวิชานี้ และต้องศึกษาโดยการชำแหละร่างกายของมนุษย์หรือ สัตว์ เพื่อศึกษาผิวหนัง กล้ามเนื้อ หลอดโลหิต เส้นประสาท กระดูก และอวัยวะต่างๆ

 


      ถ้าต้องการศึกษาส่วนที่เล็กละเอียด มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ก็จะต้องตัดส่วนนั้นๆ ออกมาเป็นชิ้นบางๆ นำมาย้อมสีให้เห็นชัด แล้วส่องดูด้วยกล้องขยายที่เรียกว่า กล้องจุลทรรศน์ เมื่อได้เรียนรู้ถึงส่วนต่างๆ ของร่างกายว่า คืออะไร มีลักษณะอย่างไร เกี่ยวข้องกันอย่างไร หรือไม่แล้ว ถ้าต้องการเรียนรู้ไปถึงหน้าที่ และการทำงานของอวัยวะต่างๆ เช่น ร่างกายเรามีหัวใจไว้ทำไม มีกระดูกไว้ทำไม หัวใจ และกระดูก ตลอดจนอวัยวะอื่นๆ อีกมากมายนั้น สำคัญต่อร่างกายอย่างไร ทำหน้าที่อะไรให้แก่ร่างกาย และทำงานเกี่ยวข้องกับอวัยวะอื่นๆ อย่างไร เราก็ต้องศึกษาวิชาที่เรียกกันว่า สรีรวิทยา คำว่า สรีร แปลว่า ร่างกาย นั่นเอง

 

 

 

      ในการศึกษาเพื่อเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล หรือนักกายภาพบำบัด จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องต่างๆ ของมนุษย์และสัตว์ ทั้งในส่วนที่เป็นโครงสร้าง ส่วนย่อยที่เป็นแต่ละอวัยวะลงไปจนถึงส่วนละเอียดที่เป็นเซลล์เล็กๆ ว่า แต่ละส่วนจะมีรูปร่าง ลักษณะ ตำแหน่งที่อยู่ มีหน้าที่สำคัญ และมีความสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ อย่างไรวิชาความรู้ในเรื่องดังกล่าวมานี้เรียกว่ากายวิภาคศา สตร์ (Anatomy) ซึ่งต้องอาศัยวิธีการชำแหละร่างกายจริงๆ ของมนุษย์หรือสัตว์ที่ตายแล้ว แล้วศึกษาพิจารณา รวมทั้งวิธีการตัดชิ้นส่วนของอวัยวะออกมาเป็นชิ้นบางมากๆ มาติดที่แผ่นสไลด์ ย้อมสี เพื่อให้เห็นชัดเจน แล้วส่องขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์

 

ชิ้นส่วนของอวัยวะต่าง ๆ ที่ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ : เซลล์เยื่อเมือกของลำไส้ (ในแมว)

    

การศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์ ก็เพื่อนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์วินิจฉัย เพื่อการรักษา หรือป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ให้แก่ผู้ป่วยเป็นรายบุคคล หรือให้แก่ชุมชนเป็นส่วนรวมได้

 

ชิ้นส่วนของอวัยวะต่าง ๆ ที่ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ : กลุ่มเซลล์ลางเกอร์ฮานส์ 


      ส่วนการศึกษาในแง่ของหน้าที่ และการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นของอวัยวะ หรือของเซลล์ใดๆ ว่ามีกลไก และความสลับซับซ้อนอย่างไร จึงสามารถทำให้ร่างกายดำรงชีวิตอยู่ได้นั้น เราเรียกว่า การศึกษาวิชา สรีรวิทยา (Physiology) ซึ่งจะทำให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจได้ว่า ร่างกายสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยพลังงานจากอาหารที่กินเข้าไปอย่างไร ระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบการเคลื่อนไหว ระบบควบคุม และระบบสืบพันธุ์ของร่างกายนั้น ทำงานอย่างไร เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้าง

 

 ชิ้นส่วนของอวัยวะต่างๆ ที่ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ : เซลล์ของตับ (ในลิงแสม)

   
และก็ด้วยวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับวิชากายวิภาคศาสตร์ การเรียนรู้วิชาสรีรวิทยา ก็เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ และการอนามัยเช่นกัน

 

ชิ้นส่วนของอวัยวะต่างๆ ที่ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ : เซลล์ของตับ (ในลิงแสม)

 

หัวข้อสำคัญในวิชากายวิภาคศาสตร์ 

๑. ระบบผิวหนัง 

      ผิวหนังทำหน้าที่ปกคลุมห่อหุ้มร่างกาย รับความรู้สึก การสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวด หรือความรู้สึกร้อนเย็น ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย และทำหน้าที่เป็นอวัยวะขับถ่าย คือ ขับเหงื่อและไขมันด้วย

๒. ระบบกระดูก 

      กระดูกเป็นสิ่งที่มีชีวิตประกอบด้วยเซลล์ เส้นใย พังผืด และเกลือแร่ ซึ่งทำให้กระดูกมีทั้งความแข็งและความยืดหยุ่น ถ้าเป็นกระดูกอ่อน จะยืดหยุ่นมากกว่าเพราะไม่มีเกลือแร่ ไม่ว่ากระดูกหรือกระดูกอ่อนต่างก็ทำหน้าที่ให้ ร่างกาย แขน ขา คงรูปอยู่ได้

 

กล้ามเนื้อช่วงต้นแขน


๓. ระบบกล้ามเนื้อ 

      กล้ามเนื้อ ทำให้ส่วนของร่างกายเคลื่อนไหวได้ โดยการหดตัว แบ่งเป็นกล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อในอำนาจจิตใจ กล้ามเนื้อเรียบ หรือกล้ามเนื้อนอกอำนาจจิตใจ และกล้ามเนื้อหัวใจ
๔. ระบบทางเดินอาหาร 

      อวัยวะต่างๆ ในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ปาก ต่อมน้ำลาย คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ช่องทวารหนัก ตับ ถุงน้ำดี และตับอ่อน

๕. ระบบหายใจ 

      งานสำคัญของระบบหายใจคือการแลกเปลี่ยนก๊าซ ออกซิเจนในอากาศที่หายใจเข้าไปกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด ในการ ศึกษาระบบหายใจ จะแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนที่เป็นทางผ่านของลมหายใจ ได้แก่ จมูก ปาก คอหอย กล่องเสียง หลอดลมใหญ่ หลอดลมย่อยและแขนง และ ส่วนที่ทำหน้าที่หายใจ คือ ถุงลม 

๖. ระบบขับปัสสาวะ 

      อวัยวะที่อยู่ในระบบนี้ ได้แก่ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ 

๗. ระบบสืบพันธุ์ 

      ในการศึกษาระบบสืบพันธุ์ของชาย จะต้องศึกษา ถึงอัณฑะ ท่อจากอัณฑะ ต่อมเซมินัลเวสิเคิล ท่อฉีดอสุจิ และต่อมลูกหมาก ถ้าเป็นระบบสืบพันธุ์ของหญิง จะต้องศึกษาถึง รังไข่ ท่อมดลูก มดลูก ช่องคลอด อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก รวมทั้งต่อมนม 

๘. ระบบเลือดไหลเวียน 

      อวัยวะสำคัญของระบบเลือดไหลเวียน ได้แก่ หัวใจ หลอดเลือดแดง และหลอดเลือดดำ 

๙. ระบบน้ำเหลือง 

      ทำหน้าที่ช่วยระบายของเสียและคาร์บอนไดออกไซด์ เช่นเดียวกับหลอดเลือดดำ โดยวิธีการดูดซึมของสารน้ำที่เรียกว่า น้ำเหลือง อวัยวะสำคัญของระบบน้ำเหลือง ได้แก่ หลอดน้ำเหลือง ปุ่มน้ำเหลือง และ ม้าม ปุ่มน้ำเหลืองทำหน้าที่กรองสิ่งแปลกปลอม และเชื้อจุลินทรีย์ ที่ติดมาใน หลอดน้ำเหลือง และเป็นแหล่งสร้างเม็ดเลือดขาวด้วย ม้ามนั้นทำหน้าที่เป็นคลังเก็บเลือด และปล่อยกลับสู่กระแสเลือดได้ เมื่อร่างกายต้องการ และยังสามารถทำลายเม็ดเลือดแดงที่แก่แล้วและเชื้อโรค สร้างเม็ดเลือดขาวและภูมิคุ้มกัน 

๑๐. ระบบประสาท 

      ทำหน้าที่ควบคุม และประสานการทำงานของ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย อวัยวะสำคัญของระบบประสาท ได้แก่ สมอง ไขสันหลัง เส้นประสาทสมอง เส้นประสาทไขสันหลัง และประสาทระบบอัตโนมัติ

 

สมอง


๑๑. ระบบต่อมไร้ท่อ 

      ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน ซึ่งเป็นสารเคมีที่จะไป ควบคุมสมรรถภาพของเซลล์ของอวัยวะอื่น ได้แก่ ต่อมหมวกไต ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ ต่อมไทมัส ต่อมใต้สมอง ต่อมเหนือสมอง
๑๒. อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ 

       ได้แก่ ตา จมูก ลิ้น หู และผิวหนัง ซึ่งรับรู้การเห็น กลิ่น รส การได้ยิน และความรู้สึกร้อนเย็น สัมผัส และเจ็บกดต่างๆ ตามลำดับ
 

อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ : จมูก


หัวข้อสำคัญในวิชาสรีรวิทยา 

     เนื้อหาของสรีรวิทยาที่กล่าวถึงจะเป็นเรื่องเฉพาะสรีรวิทยาของมนุษย์ซึ่งมี กลไกในการทำงานสลับซับซ้อนมาก หลักใหญ่ก็คือ การศึกษาถึงกระบวนการที่ได้มา ซึ่งพลังงานจากอาหารที่เรากินเข้าไป และการใช้พลังงานของเซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกาย เพื่อการดำรงชีวิต ในการศึกษากลไกการทำงานของเซล์ลต่างๆ ก็คือ ศึกษา พิจารณาเป็นระบบๆ ไป เช่นเดียวกับวิชากายวิภาคศาสตร์

เนื้อหาจึงเป็นการศึกษาการทำงานของระบบประสาท ระบบเคลื่อนไหวและ กล้ามเนื้อ ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบการหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ 

      แต่ละระบบจะได้อธิบายถึงหน้าที่และการทำงานอย่างละเอียดทำให้เราเข้าใจได้ว่า ทำไมเราต้องกินอาหาร ทำไมเราต้องหายใจ ทำไมเราต้องเคลื่อนไหว ต้องขับถ่ายของเสีย ต้องมีการควบคุมและประสานงานทั่วร่างกาย ทำไมเราต้องสืบพันธุ์ และกลไกของระบบต่างๆ ที่กล่าวแล้วเป็นอย่างไร 

ความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการแพทย์และการอนามัย ที่จะนำไป ศึกษาต่อและประยุกต์ใช้ เพื่อความดำรงอยู่และความยืนยาว แห่งชีวิตมนุษย์

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Content

1
กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์ เป็นวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย และอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์หรือสัตว์ ทั้งในด้านโครงสร้างลักษณะ รูปร่าง และตำแหน่งที่อยู่ ตลอดจนความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียง ในสภาพปกติ การศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์นั้น อาจจะศึกษาได้โดยการชำแหละมนุษย์หรื
778 Views
2
ระบบผิวหนัง
ระบบผิวหนัง ผิวหนังปกคลุมห่อหุ้มร่างกายทั้งหมด ซึ่งภายในมีปลายประสาทรับความรู้สึกมากมาย เพื่อรับรู้การสัมผัส การกด ความเจ็บ และอุณหภูมิร้อนเย็น ระบบผิวหนังมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย และยังมีหน้าที่เป็นอวัยวะขับเหงื่อ และไขมันด้วย ผิวหนั
934 Views
3
ระบบกระดูก
ระบบกระดูก ร่างกายของแขนขาคงรูปอยู่ได้ โดยมีกระดูก และกระดูกอ่อนเป็นแกนอยู่ภายใน กระดูกทั้งหมดหนักประมาณ ๑/๗ ของน้ำหนักตัว กระดูกและกระดูกอ่อน (cartilage) มีความแข็งพอที่ จะให้เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อ เอ็น และเยื่ออ่อนอื่นๆ ได้ จึงเป็นตัวการให้เกิดกา
1K Views
4
ระบบข้อต่อ
ระบบข้อต่อ ร่างกายมีการเคลื่อนไหวได้โดย กระดูก ๒ ชิ้น หรือมากกว่า ที่อยู่ใกล้กันมาต่อกันด้วยเยื่อพังผืด เรียกว่า ข้อหรือข้อต่อ ส่วนของกระดูกที่ถูไถกันเรียกว่า ด้านข้อต่อ ข้อต่อเอ็นระหว่างกระดูกกะโหลกศีรษะ ข้อต่างๆ ในร่างกายแตกต่างกันทั้งรูปร่าง ลั
600 Views
5
ระบบกล้ามเนื้อ
ระบบกล้ามเนื้อ ความสำคัญพิเศษของกล้ามเนื้ออยู่ที่การหดตัวทำให้เกิด การเคลื่อนไหว จากการกระพือปีกของแมลง ๑,๐๐๐ ครั้งใน ๑ วินาที จนถึงการหดตัวนาน ๕ นาทีของอะนีโมนทะเล (sea anemone) ทำให้เห็นความแตกต่างในอัตราความเร็วอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพภาย
2K Views
6
ระบบการย่อยอาหารหรือระบบทางเดินอาหาร
ระบบการย่อยอาหารหรือระบบทางเดินอาหาร ระบบนี้รวมอวัยวะต่างๆ ที่เกี่ยววกับการรับอาหาร การย่อยและการดูดซึมอาหาร และการขับถ่ายกากอาหารที่ไม่ย่อย ยาวตั้งแต่ปากถึงทวารหนักประมาณ ๙ เมตร อวัยวะต่างๆ เรียงตามลำดับคือ ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไ
762 Views
7
ระบบการหายใจ
ระบบการหายใจ แบ่งได้เป็น ๒ ส่วน คือ ๑. ส่วนที่เป็นทางผ่านของลมหายใจ ได้แก่ จมูก ปาก คอหอย กล่องเสียง หลอดลมใหญ่ (trachea) หลอดลมย่อย (vronchi) และ แขนงภายในปอดทั้งสองข้าง ๒. ส่วนที่ทำหน้าที่หายใจ คือทำการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนในอากาศหายใจ กับคาร์บอนไดอ
1K Views
8
ระบบขับปัสสาวะ
ระบบขับปัสสาวะ เกี่ยวข้องกับอวัยวะการขับถ่าย เก็บน้ำปัสสาวะและ ขับน้ำปัสสาวะ ได้แก่ ไต (kidney) ซึ่งมีหน้าที่แยกน้ำปัสสาวะ จากเลือด ท่อไต (ureter) ซึ่งนำน้ำปัสสาวะจากไตไปสู่กระเพาะ ปัสสาวะ (urinary bladder) ซึ่งเป็นที่เก็บน้ำปัสสาวะไว้ชั่วคราว และท่อปัสส
923 Views
9
ระบบสืบพันธุ์
ระบบสืบพันธุ์ อวัยวะสืบพันธุ์ของชายและหญิงประกอบด้วย อวัยวะ สืบพันธุ์ภายใน และอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก อวัยวะสืบพันธุ์ภายในของชาย ได้แก่ อัณฑะ (testis) ท่อจากอัณฑะ เซมินัลเวสิเคิล (seminal vesicle) ต่อมลูกหมาก (prostate gland) รวมทั้งท่อปัสสาวะ อัณฑะ รูป
2K Views
10
ระบบเลือดไหลเวียน
ระบบเลือดไหลเวียน การเคลื่อนของเลือดติดต่อกันเป็นวงจร เกิดขึ้นได้โดยการหดตัวของหัวใจ เลือดออกจากหัวใจโดยทางหลอดเลือดแดง (artery) และกลับเข้าสู่หัวใจโดยทางหลอดเลือดดำ (vein) หลอดเลือดแดง และหลอดเลือดดำติดต่อกัน โดยหลอดเลือดฝอยเล็กๆ และบาง ประสานกันเป็นร่า
604 Views
11
ระบบน้ำเหลือง
ระบบน้ำเหลือง ในขณะที่หลอดเลือดแดงเป็นตัวส่งเลือดไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆ และหลอดเลือดดำเป็นตัวระบายของเสียและคาร์บอนไดออกไซด์ กลับ ยังมีหลอดน้ำเหลืองช่วยระบายอีกชุดหนึ่ง เรียกว่า ระบบ น้ำเหลือง สารที่ดูดซึม เรียกว่า น้ำเหลือง (lymph) ซึ่งไม่มีสี ยกเว้นหลอดน
1K Views
12
ระบบประสาท
ระบบประสาท ระบบประสาทเกี่ยวข้องกับการควบคุม และประสานงานของการทำงานของส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อจัดเตรียมร่างกายให้มีปฎิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก ในขณะเดียวกันก็ควบคุมอวัยวะต่างๆ ภายในให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายใน ซึ่งจำเป็นสำหรับการยังมีชีวิตอยู่ คนเราเหน
1K Views
13
ระบบต่อมไร้ท่อ
ระบบต่อมไร้ท่อ ต่อมไร้ท่อ หมายถึงต่อมไม่มีท่อ สิ่งที่หลั่งจากต่อมเหล่านี้ เข้าสู่กระแสเลือดไหลเวียนโดยตรง ไม่ต้องผ่านท่อ ดังนั้นเซลล์ ของต่อมไร้ท่อจะสัมผัสกับหลอดเลือดฝอยภายในต่อมอย่างใกล้ชิด ต่อมเหล่านี้จึงมีเลือดมาเลี้ยงอย่างมากมาย ต่อมเดียวกันอาจมีทั
3K Views
14
อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ
อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ ได้แก่ ตา สำหรับการเห็น จมูก สำหรับรับกลิ่น ลิ้น สำหรับรับรส หู สำหรับการฟัง และผิวหนัง รับความรู้สึก ทั่วไป ได้แก่ เจ็บ สัมผัส กด ร้อน เย็น ตา เป็นอวัยวะสำหรับการเห็นภาพ แสง สีประกอบด้วย ลูกตา (eye ball) และหนังตา เยื่อบุตา แล
579 Views
15
อวัยวะสำหรับรับรส
อวัยวะสำหรับรับรส ปลายของอวัยวะสำหรับรส อยู่กันเป็นกลุ่มในเยื่อบุ เรียกว่า ปุ่มรับรส (taste bud) ส่วนใหญ่พบได้ที่ด้านบนของลิ้น ด้านล่างของเพดานอ่อน ฝาปิดกล่องเสียง และส่วนบนของ คอหอย การรับรสจากส่วนหน้าของลิ้น ไปตามประสาทสมอง คู่ที่ ๗ แต่การรับรสจากส่วน
396 Views
16
สรีรวิทยา
สรีรวิทยา สรีรวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาหน้าที่การทำงานของ สิ่งมีชีวิต อาจเป็นพืช สัตว์ หรือมนุษย์ ก็ได้ สรีรวิทยามาจาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Physiology ในสมัยก่อนการศึกษามุ่ง ถึงหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ซึ่งเรียกว่า สรีรวิทยาระดับอวัยวะ (organ physiolo
2K Views
17
ระบบประสาท
ระบบประสาท ระบบประสาทในร่างกายมนุษย์ประกอบด้วย เซลล์ ประสาทซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะว่า นิวโรน (neurone) เซลล์ประสาทนี้มี ลักษณะสำคัญซึ่งแตกต่างจากเซลล์ชนิดอื่นๆ ในร่างกาย คือมี แขนงยื่นยาวออกจากตัวเซลล์ แขนงดังกล่าวแบ่งได้เป็น ๒ พวกคือ เดนไดรต์ (dendrite) แล
1K Views
18
ระบบการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อ
ระบบการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อ ระบบการเคลื่อนไหวของร่างกายอาศัยการทำงานของ กล้ามเนื้อลายเป็นตัวออกแรงทำงาน โดยอาศัยกระดูกเป็นคาน และข้อต่อเป็นจุดหมุน (fulcrum) กล้ามเนื้อในร่างกายมีอยู่ ๓ ชนิด คือ ๑. กล้ามเนื้อลาย ๒. กล้ามเนื้อเรียบ ๓. กล้ามเนื้อหัวใจ
529 Views
19
ระบบการไหลเวียนเลือด
ระบบการไหลเวียนเลือด การไหลเวียนเลือดเกิดขึ้นได้จากแรงที่หัวใจบีบตัวส่งเลือด ตามหลอดเลือดไปยังปอด เพื่อการแลกเปลี่ยนออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วกลับมาเข้าหัวใจเพื่อส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย สุดท้ายจะไหลเวียนมาเข้าหัวใจอีก เช่นนี้เรื่อยไป หน้า
1K Views
20
ระบบการหายใจ
ระบบการหายใจ การหายใจ คือขบวนการนำออกซิเจนเข้าไปในปอด ซึมเข้าไปทั่วร่างกาย พร้อมทั้งการนำคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นขับออกจากร่างกายทางปอด การหายใจอาจแบ่งได้เป็น ๒ ตอน คือ ๑. การหายใจภายนอก (external respiration) เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างออกซิเจนของอากา
591 Views
21
ระบบทางเดินอาหาร
ระบบทางเดินอาหาร หน้าที่ของระบบทางเดินอาหาร คือการจัดหาอาหาร น้ำ และ อิเล็กโทรไลต์ให้แก่ร่างกาย การทำงานเพื่อให้บรรลุผลนั้น ต้องอาศัยการทำงาน ๓ หัวข้อใหญ่ๆ คือ ก. การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร (motillty of alimentary tract) ข. การคัดหลั่งน้ำย่อยจากต่อมต่
1K Views
22
ระบบปัสสาวะ
ระบบปัสสาวะ หน้าที่สำคัญที่สุดของไตคือ ขับถ่ายปัสสาวะ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่อื่นอีก เช่น การควบคุม และการสร้าง อาจสรุปหน้าที่ของไตได้ดังนี้ ๑. การขับถ่ายน้ำและของเสียอื่นๆ ซึ่งเกิดจากเมแทบอลิซึมออกจากร่างกาย และที่ร่างกายได้รับเข้าไป ๒. การควบคุมความเข
2K Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow