Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ไบโอดีเซลคืออะไร

Posted By Dr.ploy | 05 ต.ค. 60
28,713 Views

  Favorite

ใน พ.ศ. 2528 ประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยนำน้ำมันพืชมาใช้ทดแทนน้ำมันดีเซล หรือที่เรียกว่า “ไบโอดีเซล” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก และให้กองงานส่วนพระองค์ดำเนินการวิจัยพัฒนา พร้อมทดลองใช้น้ำมันปาล์มกับเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งเริ่มมีการทดลองใช้น้ำมันปาล์มกับเครื่องยนต์ดีเซลของกองงานส่วนพระองค์ที่วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2543 ทั้งนี้การใช้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ไม่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อเครื่องยนต์ดีเซลที่มีปั๊มและหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแต่อย่างใด

 

จากพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลที่มีพระราชดำริให้ตั้งโครงการพัฒนาน้ำมันปาล์มเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลนี้ จึงทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเหรียญทอง ในโครงการ "น้ำมันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม" พร้อมกับโครงการ "ฝนหลวง" และ "ทฤษฎีใหม่" โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำไปจัดแสดงในงาน "Bruaaels Eureka 2001" ซึ่งเป็นนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ประจำ พ.ศ.2544 ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยียม อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังได้รับสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยจากกระทรวงพาณิชย์ในปีเดียวกันด้วย

 

ไบโอดีเซลคืออะไร

ไบโอดีเซล คือ เชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตจากไขมันพืช ไขมันสัตว์ หรือสาหร่ายขนาดเล็ก รวมถึงน้ำมันที่ใช้แล้วจากการปรุงอาหาร ซึ่งล้วนเป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทไตรกลีเซอไรด์ โดยผ่านกระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชั่น (Transesterification)หรือการเติมแอลกอฮอล์ เช่น เมทานอลหรือเอทานอล และมีตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ ภายใต้ภาวะอุณหภูมิสูง เพื่อเปลี่ยนไขมันให้เป็นเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (Fatty acid methyl ester) หรือเอทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (Fatty acid ethyl ester) ขึ้นอยู่กับประเภทของแอลกอฮอล์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตและมีกลีเซอรอลเป็นผลพลอยได้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง

ภาพ : trueplookpanya

 

พืชที่นิยมนำมาผลิตไบโอดีเซล

1. ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชน้ำมันที่ใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลมากเป็นอันดับหนึ่ง มีการเพาะปลูกมากในภาคใต้ของประเทศไทย ปาล์มน้ำมันสามารถให้น้ำมันสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น

ภาพ : Pixabay

 

2. สบู่ดำ เป็นพืชน้ำมันชนิดหนึ่ง น้ำมันที่ได้ได้จากเมล็ดสบู่ดำ สามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่เกษตรกรใช้อยู่ได้
โดยไม่ต้องใช้น้ำมันชนิดอื่นผสมอีก แต่อย่างไรก็ตามการใช้สบู่ดำต้องมีความระมัดระวัง เพราะสบู่ดำมีสาร Curcin ซึ่งหากรับประทานเข้าไปแล้ว จะทำให้ท้องเดินเหมือนกับสลอด นอกจากนี้ยังมีพืชน้ำมันชนิดอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ผลิตไบโอดีเซล เช่น มะพร้าว น้ำมันจากถั่วเหลือง เมล็ดเรพ ดอกทานตะวัน และสาหร่ายขนาดเล็กอีกด้วย

ภาพ : Shutterstock

 

ประโยชน์ของการใช้ไบโอดีเซล

การใช้ไบโอดีเซลสามารถลดมลพิษทางอากาศได้ เนื่องมาจากการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ คณะกรรมการไบโอดีเซลแห่งชาติ (National Biodiesel) และสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อม (US Environment Protection Agency) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำวิจัยและทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลสูตรต่าง ๆ กับเครื่องยนต์ดีเซล และได้รายงานว่าไบโอดีเซลสามารถลดมวลปลดปล่อยจากการเผาไหม้ได้อย่างมีนัยสำคัญ ในกรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือก็ได้รายงานผลการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 145 แรงม้า ว่าสามารถลดควันดำได้มากกว่า 40% นอกจากนี้การใช้ไบโอดีเซลสามารถลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้ด้วยเนื่องจากผลิตจากพืช อีกทั้งการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว จะช่วยลดโอกาสในการนำน้ำมันที่ใช้แล้วไปประกอบอาหารซ้ำ และยังช่วยป้องกันมิให้นำน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ซึ่งมีสารไดออกซินที่เป็นสารก่อมะเร็งไปผลิตเป็นอาหารสัตว์อีกด้วย โดยทั่วไปการนำน้ำมันไบโอดีเซลไปใช้ประโยชน์ นิยมนำไปผสมกับน้ำมันดีเซล ให้เป็นน้ำมันสูตรต่าง ๆ ตามองค์ประกอบระหว่าง น้ำมันไบโอดีเซล : น้ำมันดีเซล ตัวอย่างเช่น

     - B2 มีส่วนประกอบของน้ำมันไบโอดีเซล 2% และดีเซล 98%
     - B5 มีส่วนประกอบของน้ำมันไบโอดีเซล 5% และดีเซล 95%
     - B20 มีส่วนประกอบของน้ำมันไบโอดีเซล 20% และดีเซล 80%
     - B40 มีส่วนประกอบของไบโอดีเซล 40% และดีเซล 60%
     - B100 เป็นไบโอดีเซล 100 %

ภาพ : Pixabay

 

สถานการณ์ของน้ำมันไบโอดีเซลในประเทศไทย

กรมธุรกิจพลังงานได้ออกประกาศปรับลดสัดส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลจากน้ำมัน B5 เป็นน้ำมัน B3 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่25 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันพืชสำหรับการบริโภค โดยประกาศฉบับดังกล่าว ได้มีการปรับลดสัดส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลขั้นต่ำ จากปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 5% เป็นไม่ต่ำกว่า 3% ซึ่งการปรับสูตรเพื่อลดการใช้น้ำมันไบโอดีเซลลง จะทำให้จำนวนการรับซื้อปาล์มจากเกษตกรลดลง ส่งผลต่อรายได้ผู้ปลูกปาล์มในประเทศและทำให้ประเทศไทยต้องนำเข้าน้ำมันดีเซลจากต่างประเทศมากขึ้น อีกทั้งยังมีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการปรับสูตรพลังงานทดแทนครั้งนี้ มีผลกระทบในหลายแง่ บางครั้งผลกระทบดังกล่าวอาจจับต้องไม่ได้เหมือนเม็ดเงิน แต่ก็เป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจำเป็นต้องคำนึงถึงด้วย และทางที่ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นการช่วยกันประหยัดพลังงาน เพื่อลดการนำเข้าลดการทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

 

ภาพปก : Pixabay

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Dr.ploy
  • 0 Followers
  • Follow