Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

การปรับปรุงพืช

Posted By Plookpedia | 08 ก.ค. 60
16,618 Views

  Favorite

การปรับปรุงพืช

 

ชาวนาปลูกข้าว เขาต้องใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดีหว่านลงในนา จึงจะได้ต้นข้าวงามเต็มทุ่ง ให้เมล็ดใหญ่ กินอร่อย และขายได้ราคาดี ชาวสวนปลูกมะม่วง เขาต้องใช้กิ่งมะม่วงพันธุ์ดี จึงจะได้ต้นมะม่วงที่โตเร็ว ลูกดก ผลมีรสอร่อย

 

ชาวไร่ปลูกข้าวโพด เขาต้องใช้เมล็ดข้าวโพดพันธุ์ดี จึงจะได้ข้าวโพดต้นงาม ไม่เป็นโรค ให้ฝักโต เมล็ดแน่น และขายได้ราคา การทำนา ทำสวน ทำไร่ และปลูกพืชผักทุกชนิด เราต้องใช้เมล็ดพันธุ์ดี หรือกิ่งพันธุ์ดี จึงจะได้ผลเต็มที่ดังต้องการ เมล็ดพันธุ์ดี และกิ่งพันธุ์ดี ได้มาจากการคัดเลือกพันธุ์พืชอย่างถูกวิธีตามหลักวิทยาศาสตร์ มีการปลูกทดลอง ผสมพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์หลายครั้งหลายหน จนได้พันธุ์ดีดังต้องการ วิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ เราเรียกว่า "การปรับปรุงพันธุ์พืช"
 

การปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นยิ่ง สำหรับเกษตร ผู้ทำการเพาะปลูกในปัจจุบัน เกษตรกรทุกคนควรรู้เรื่องราว และรู้จักใช้เมล็ดพืชพันธุ์ดี เพื่อจะได้ผลิตผลทางเกษตรที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

การปรับปรุงพันธุ์พืชมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะมนุษย์เราต้องการได้พืชพันธุ์ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้สามารถนำมาปลูกใกล้บริเวณที่อยู่อาศัย ให้มีผลิตผลสูง และให้มีคุณภาพตรงตามต้องการ วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชในสมัยก่อน และสมัยปัจจุบันแตกต่างกันมาก เนื่องจากเราได้เรียนรู้วิชาการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และได้นำวิชาการเหล่านั้น มาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชด้วย วิชาการที่ใช้ ได้แก่ วิชาพืชกรรม พฤกษศาสตร์ พันธุกรรม โรคพืชวิทยา กีฎวิทยา ชีวเคมี สถิติ และการวางแผนทดลอง เป็นต้น ในบรรดาวิชาการต่าง ๆ เหล่านี้ วิชาพันธุกรรมมีความสำคัญที่สุด การผสมพันธุ์ดีขึ้นมาใหม่ เป็นวิธีสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์พืช เริ่มต้นด้วยการคัดเลือกต้นพ่อ และต้นแม่ ซึ่งมีลักษณะดีตามต้องการ แล้วนำเกสรตัวผู้จากดอกของต้นพ่อ มาผสมกับเกสรตัวเมียบนดอกของต้นแม่ เมล็ดที่ได้จากการผสมเกสรเช่นนี้ จะมีลักษณะผสมกันระหว่างต้นพ่อ และต้นแม่ กลายเป็นพืชพันธุ์ใหม่ ซึ่งถ้าคัดเลือกต่อไป ก็จะได้พันธุ์แท้ ซึ่งมีลักษณะที่ดีของพ่อแม่รวมกันอยู่

 

การทำนาสมัยใหม่ปลูกด้วยข้าวพันธุ์ดีที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์พืช

 

 

ปัจจุบันพันธุ์ลูกผสมเป็นพันธุ์พืช ที่เกษตรกรหัวก้าวหน้าใช้กันมาก เพราะเป็นลูกผสม ซึ่งให้ผลิตผลสูงที่สุด และคุณภาพดีกว่าพ่อแม่ พืชที่ใช้ลูกผสมปลูกเป็นการค้า ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ฝ้าย ผัก และไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ

 

พืชที่ใช้ลูกผสมปลูกเป็นการค้า : ผัก
พืชที่ใช้ลูกผสมปลูกเป็นการค้า : ข้าวโพด
พืชที่ใช้ลูกผสมปลูกเป็นการค้า : ไม้ดอก

 

 

การปรับปรุงพันธุ์ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี สำหรับจำหน่าย จำเป็นต้องใช้เทคนิค อุปกรณ์ สถานที่ทดลอง และใช้เวลานาน ในประเทศไทยมีบริษัทเอกชน และหน่วยงานของรัฐบางแห่งจัดทำอยู่ คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยบางแห่ง

 

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายความคุมการผลิต และการค้าเมล็ดพันธุ์ เพื่อคุ้มครองเกษตรกรให้มีเมล็ดพันธุ์พืชที่ดี สำหรับใช้ปลูกอย่างเพียงพอ อันเป็นการเพิ่มผลิตผล และเพิ่มคุณภาพของพืช ตลอดจนคุ้มครองผู้ผลิต และผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ ให้สามารถดำเนินกิจการไปด้วยความเป็นธรรม และถูกต้องอีกด้วย

 

หน่วยราชการที่ทำหน้าที่ควบคุม และปฎิบัติการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags

Content

1
ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์
ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์ พืชมีความสำคัญ และจำเป็น ต่อมนุษย์ มาตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรพ์ เป็นอาหารหลักของมนุษย์ ทั้งทางตรง และทางอ้อม เป็นเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นยารักษาโรค นอกจากนี้ พืชยังให้ความร่มรื่น สดชื่น และสุขสบายก
847 Views
2
ความรู้ทางวิชาการที่จำเป็นสำหรับนักปรับปรุงพันธุ์พืช
ความรู้ทางวิชาการที่จำเป็นสำหรับนักปรับปรุงพันธุ์พืช งานปรับปรุงพันธุ์พืชไม่ใช่วิชาการแขนงหนึ่งแขนงใดโดยเฉพาะ แต่เป็นงานที่ต้องนำความรู้ในวิชาการแขนงต่าง ๆ มาประยุกต์ และผสมผสานเข้าด้วยกัน วิชาการที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ๑. พืชกรรม สิ่งสำคัญประการแรก นักป
866 Views
3
ส่วนของพืชที่ใช้ปรับปรุงพันธุ์พืช
ส่วนของพืชที่ใช้ปรับปรุงพันธุ์พืช ส่วนต่าง ๆ ของพืชชั้นสูงทั่วไป อาจแบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วน คือ ๑. ส่วนที่ใช้ในการเจริญเติบโต ได้แก่ ส่วนต่าง ๆ เช่น ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ ราก หัวและเหง้า เป็นต้น ๒. ส่วนที่ใช้ในการผสมพันธุ์หรือการปรับปรุงพันธุ์ ได้แก่
728 Views
4
การแพร่พันธุ์ ขยายพันธุ์ และการผสมพันธุ์ของพืช
การแพร่พันธุ์ ขยายพันธุ์ และการผสมพันธุ์ของพืช พืชสามารถแพร่พันธุ์ หรือขยายพันธุ์ให้ดำรงชีวิตสืบต่อไปในช่วงหลัง ๆ ได้ ๒ วิธี คือ ๑. วิธีที่ไม่ผ่านการผสมเกสร ซึ่งวิธีนี้ยังแบ่งออกเป็น ๒ วิธี คือ ก. ขยายจากส่วนที่ใช้ในการเจริญเติบโต เช่น ขยายด้วยการ
1K Views
5
พื้นฐานของพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์
พื้นฐานของพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์ ๑. ความปรวนแปรของพันธุ์หรือการกลายพันธุ์ของพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช คือ การผสมและคัดเลือกพันธุ์พืช เพื่อให้ได้พืชที่ลักษณะที่ดี ตามที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชต้องการ หรือดีกว่าพันธุ์ที่มีอยู่เดิม และส
696 Views
6
วิธีการปรับปรุงพันธุ์
วิธีการปรับปรุงพันธุ์ ในตอนแรกเราได้ทราบถึงลักษณะ และพฤติกรรมของดอกพืชชนิดต่างๆ และพื้นฐาน ของพันธุศาสตร์ของพืชแต่ละชนิดแล้ว ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจถึงแนวทางในการผสมและคัดเลือกพืชต่าง ๆ ที่จะกล่าวต่อไป การผสมและคัดเลือกพันธุ์พืชทั่วไปนั้น แบ่งออกได้เป็น ๒
2K Views
7
การปรับปรุงประชากร (พันธุ์)
การปรับปรุงประชากร (พันธุ์) ในระยะเริ่มแรกนักปรับปรุงพันธุ์ยังไม่ทราบถึงทฤษฎี และวิธีการผลิตพันธุ์ลูกผสม การปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดนี้จึงคล้ายกับพืชที่ผสมตัวเอง แต่ต่อมาเมื่อได้รู้จักการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ นักผสมพันธุ์พืชได้เปลี่ย
875 Views
8
การขยายเมล็ดพันธุ์พืช
การขยายเมล็ดพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช คือ การปรับปรุง และคัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่ดี มีคุณลักษณะดีตามต้องการ แต่การที่จะให้พันธุ์พืชพันธ์ดีเหล่านั้น แพร่หลายไปยังเกษตรกรผู้ปลูกอย่างเพียงพอ จะต้องอาศัยการขยายพันธุ์ที่ถูกวิธี การขยายพันธ์พืชแบ่งออกเป็
790 Views
9
การขยายพันธุ์ตามหลักสากลทั่วไป
การขยายพันธุ์ตามหลักสากลทั่วไป แบ่งผู้ผลิตออกแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้คือ ๑. สมาคมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ส่วนมากจะเป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เอกชน ตั้งเป็นสมาคม และดำเนินการควบคุม ตรวจตรา ให้ผู้ผลิตดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้
484 Views
10
การขยายเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยและการควบคุมการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์
การขยายเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย ในประเทศไทยซึ่งการผลิตเมล็ดพันธุ์พึ่งเริ่มพัฒนา วิธีการผลิตพันธุ์พืชจึงยังเป็นการดัดแปลง และผสมผสานวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และทางการเกษตรของประเทศ ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มีดังนี้ ๑. เกษตรกร เมล็ด
567 Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow