Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

เสียงและมลภาวะทางเสียง

Posted By Plookpedia | 30 มิ.ย. 60
16,372 Views

  Favorite

เสียงและมลภาวะทางเสียง

      เสียงเป็นพลังงานรูปหนึ่งไม่มีตัวตนไม่มีน้ำหนักและไม่ต้องการที่อยู่  แต่สามารถทำงานได้กล่าว คือ เสียงทำให้แก้วหูของเราสั่นเมื่อแก้วหูสั่นก็จะกระเทือนต่อเนื่องกันไปจนถึงประสาทหูเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าสู่สมองทำให้เราได้ยินเสียง  เสียงเกิดขึ้นรอบตัวเราทั้งวันเสียงอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นเนื่องจากคนเป็นผู้กระทำก็ได้ ตัวอย่างของเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่ เสียงกิ่งไม้ใบไม้เสียดสีกันเมื่อมีลมพัด เสียงน้ำตก เสียงคลื่น เสียงฝน เสียงฟ้าร้อง ส่วนเสียงที่คนกระทำขึ้น ได้แก่ เสียงดนตรี เสียงระฆังบอกเวลา เสียงพูด เสียงหัวเราะ เสียงแตรรถ 

 

เสียงและ มลภาวะทางเสียง

 

เสียงและ มลภาวะทางเสียง


      เสียงรอบตัวเรามีทั้งเสียงไพเราะน่าฟังและเสียงหนวกหูน่ารำคาญ  เราชอบฟังเสียงไพเราะ เช่น เสียงนกร้อง เสียงดนตรี แต่ไม่ชอบฟังเสียงหนวกหูน่ารำคาญหรือเสียงดังอึกทึกต่าง ๆ เสียงมีความดังเป็นหลายระดับตั้งแต่เสียงค่อยมาก ๆ จนถึงเสียงดังมาก ๆ เสียงหัวใจเต้น เสียงกระซิบ เป็นตัวอย่างของเสียงค่อยมาก ๆ  ส่วนเสียงตะโกน เสียงหวูด เสียงพลุ เสียงปืนใหญ่ เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าใกล้ ๆ เสียงเครื่องบินกำลังบินขึ้นหรือลงใกล้ ๆ เป็นตัวอย่างของเสียงดังมาก ๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อประสาทหูอาจทำให้หูตึงหรือหูพิการได้ควรใช้เครื่องป้องกันหรืออุดหูเมื่อได้ยินเสียงเหล่านี้

      นอกจากนั้นการอยู่ในที่ซึ่งมีเสียงดังอึกทึกติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมง เช่น ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีเครื่องจักรส่งเสียงดังติดต่อกันอาจทำให้หูตึงหูหนวกและสุขภาพจิตเสื่อมได้  ควรระมัดระวังและใช้เครื่องครอบหูเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่หูของเรา

 

เสียงและ มลภาวะทางเสียง

 

 

 

 

 

      เสียง คือ คลื่นความดันที่เคลื่อนที่ไปในอากาศ  คลื่นเสียงเป็นคลื่นตามยาวเคลื่อนที่ไปในอากาศโดยที่อากาศไม่ได้เคลื่อนที่ตามไปด้วยอากาศเพียงแต่สั้นไปมาเมื่อมีเสียงเดินทางผ่านไปเท่านั้นเสียงอาจเคลื่อนที่ไปในของเหลว เช่น น้ำ หรือของแข็ง เช่น เหล็กได้เช่นเดียวกับ เมื่อเคลื่อนที่ไปในอากาศคลื่นเสียงเคลื่อนที่ไปในเหล็กได้เร็วกว่าเคลื่อนที่ไปในอากาศถึงสิบห้าเท่าและเคลื่อนที่ไปในน้ำเร็วกว่าเคลื่อนที่ในอากาศสี่เท่า  

      อวัยวะสำหรับรับฟังเสียงของเรา คือ หู ซึ่งแบ่งเป็นสามส่วน เรียกชื่อว่า หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่มาถึงหูของเราใบหูจะทำหน้าที่รวบรวมคลื่นเสียงไว้แล้วส่งเข้าไปทางช่องหูซึ่งมีความยาวประมาณหนึ่งนิ้ว  เมื่อเข้าไปถึงแก้วหูคลื่นเสียงจะทำให้แก้วหูสั่นการสั่นสะเทือนถูกส่งถ่ายทอดไปตามกระดูกเล็ก ๆ สามชิ้น มีชื่อว่า กระดูกรูปค้อน กระดูกรูปทั่ง และกระดูกรูปโกลน มีกลไกทำหน้าที่ปกป้องเสียงที่ดังและเป็นคันโยกปล่อยเสียงเข้าไปสู่หูชั้นใน จากหูชั้นในคลื่นเสียงจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปสู่สมองซึ่งจะทำให้สมองรับรู้เป็นเสียง

 

เสียงและ มลภาวะทางเสียง


      เสียงแบ่งออกได้เป็นสองชนิด คือ เสียงธรรมดาและเสียงรบกวน เสียงธรรมดาเป็นเสียงที่มีความยาวคลื่นเป็นระเบียบจึงทำให้รื่นหูผู้ฟังหรือเสียงที่เราต้องการสื่อสารกัน  แต่เสียงรบกวนทำให้เราเดือดร้อนรำคาญ เช่น เมื่อโยนหนังสือลงบนพื้นขณะที่หนังสือตกกระทบพื้นจะทำให้อากาศสั่นสะเทือนอย่างไม่เป็นระเบียบทำให้ตกใจหรือดังเกินไปจนเรารู้สึกไม่ชอบ  เสียงรบกวนอาจเป็นเสียงดังหรือเสียงค่อยก็ได้  เสียงพลุเป็นเสียงรบกวนชนิดเสียงดังส่วนเสียงน้ำหยดดังติ๋ง ๆ จากก๊อกเป็นเสียงรบกวนชนิดค่อยซึ่งแม้จะค่อยมากแต่ก็อาจทำให้เราเดือดร้อนรำคาญได้มากเช่นกัน  เราวัดระดับเสียงและระดับของความดังเป็นเดซิเบล เสียงที่ดังไม่เกิน ๖๐ เดซิเบลเป็นเสียงที่ฟังได้สบาย  เสียงดังระหว่าง ๖๐ ถึง ๘๐ เดซิเบล จัดว่าเป็นเสียงดัง เสียงที่ดังเกินกว่า ๘๐ เดซิเบล ถือว่าเป็นเสียงที่ดังมากซึ่งอาจทำลายสุขภาพได้จากการทดลองพบว่าถ้าเราต้องฟังเสียงดังมากอยู่นาน ๆ จะทำให้หูหนวก ไม่สบายและเป็นโรคทางประสาทได้

 

เสียงพลุ
เสียงพลุ ซึ่งเป็นเสียงรบกวนชนิดเสียงดัง


      เสียงรบกวนที่ทำให้เดือดร้อนรำคาญอาจเกิดขึ้นได้จากการก่อสร้าง การจราจรทางถนน เสียงเครื่องบิน การจราจรทางรถไฟ และจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนเสียงรบกวนที่ดังมากที่สุดภายในอาคาร ได้แก่ เสียงในดิสโกเธค  เสียงรบกวนที่เกิดจากการก่อสร้างถ้าเป็นโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก เช่น เสียงที่เกิดจากการสร้างหรือซ่อมอาครที่พักอาศัยเพียงหนึ่งหรือสองหลังไม่ทำให้เกิดปัญหามากนักเพราะเสียงเหล่านี้จะหยุดไปในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน  แต่ถ้าเป็นเสียงรบกวนจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น อาคารสูงหลายสิบชั้นซึ่งต้องใช้เวลากว่าหนึ่งปีหรือหลายปีก็อาจทำให้เป็นอันตรายต่อหูได้  เสียงรบกวนที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญมากที่สุดคงจะ ได้แก่ เสียงจากการจราจรทางถนนเพราะสามารถแผ่กระจายเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมได้ง่ายทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อเนื่องเข้าสู่บ้านเรือน ศูนย์การค้า สำนักงานและสถานที่ทำงานต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียง  เสียงเครื่องบินทำความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้มีที่อยู่อาศัยใกล้สนามบิน เสียงเครื่องบินไอพ่นขณะบินขึ้นเป็นเสียงที่ดังมาก วัดค่าความดังของเสียงได้ถึง ๑๓๐ เดซิเบล เสียงจากเครื่องบินตอนกลางวันทำลายสมาธิในห้องเรียน ส่วนเสียงในตอนกลางคืนทำให้ผวาตื่นจากหลับ  เสียงดังภายในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งดังติดต่อกันตลอดทั้งวันทั้งคืนเป็นอันตรายมากต่อผู้ที่ทำงานอยู่ภายในโรงงานนั้นเพราะอาจทำให้หูเสื่อมหรือหูหนวกได้  ผู้ที่ทำงานอยู่ในโรงงานซึ่งมีเสียงดังมากควรสวมเครื่องป้องกันหูเพื่อป้องกันมิให้หูหนวก  ภายในอาคารเสียงดังรบกวนที่มีค่าสูงสุด คือ เสียงดนตรีในดิสโกเธคซึ่งมีค่ากว่า ๑๐๐ เดซิเบล และอาจเป็นอันตรายต่อหูทำให้หูหนวกได้ 

 

เสียงรบกวนจากเครื่องบิน
เสียงรบกวนจากเครื่องบิน

 

การควบคุมเสียงรบกวนทำได้สามวิธี คือ
(๑) ควบคุมที่แหล่งกำเนิดเสียง 
(๒) ปรับทางเดินของเสียง และ 
(๓) ป้องกันหูของผู้ฟัง 

      การควบคุมแหล่งกำเนิดของเสียงทำได้โดยใช้วัสดุดูดเสียง เช่น กระเบื้องเนื้อพรุนกรุผนังหรือเพดานของแหล่งกำเนิดเสียง  การปรับทิศทางเดินของเสียงทำได้โดยการหันทิศทางของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงให้เสียงเดินทางไปทางอื่นซึ่งมิใช่พื้นที่รับเสียงหรือใช้กำแพงกั้นเสียงระหว่างแหล่งกำเนิดและผู้รับเสียง กำแพงกั้นเสียงอาจเป็นกำแพงชนิดธรรมดาสิ่งก่อสร้างหรือขอบคันดินก็ได้  ส่วนการป้องกันหูของผู้ฟังควรใช้เครื่องครอบหูหรือจุกเสียบหูวิธีนี้ใช้ได้ดีกับผู้ทำงานในโรงงานที่มีเสียงดังมาก ๆ หรือผู้ทำงานในสนามบิน

 

ห้องบันทึกเสียงที่มีผนังทำด้วยวัสดุพรุนเพื่อใช้ดูดเสียง
ห้องบันทึกเสียงที่มีผนังทำด้วยวัสดุพรุนเพื่อใช้ดูดเสียง

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Content

1
การเคลื่อนที่แบบคลื่น
การเคลื่อนที่แบบคลื่น คนเราส่วนมากมีประสบการณ์เกี่ยวกับคลื่นมาตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก เช่น เมื่อเราโยนก้อนหินลงไปในสระน้ำก้อนหินลงไปรบกวนน้ำทำให้เกิดเป็นระลอกคลื่นเคลื่อนที่ออกไปและในที่สุดก็ถึงขอบสระ ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นใบไม้ที่ลอยอยู่ใกล้ ๆ จุดที่น้ำถู
746 Views
2
เงื่อนไขในการเกิดคลื่น
เงื่อนไขในการเกิดคลื่น เงื่อนไขที่สำคัญของการเกิดคลื่น ได้แก่ ข้อที่หนึ่งคลื่นเกิดขึ้นเมื่อมีการรบกวนกระทำต่อบริเวณใดบริเวณหนึ่ง การรบกวนดังกล่าว คือ การกระตุ้นด้วยแรงต่อวัตถุหรือมวลซึ่งทำให้เกิดมีการขจัดผ่านตำแหน่งหยุดนิ่งไปมา ข้อที่สองการรบกวนเดินไป
815 Views
3
เสียงและมนุษย์
เสียงและมนุษย์ เสียงเป็นส่วนประกอบร่วมในชีวิตประจำวันของเราแต่เราไม่ค่อยจะเข้าใจหน้าที่ของมันมากนัก เสียงดนตรีทำให้เรารู้สึกสนุกสนาน เสียงนกร้องทำให้เราเพลิดเพลิน เสียงใช้เป็นเครื่องสื่อสารคำพูดระหว่างครอบครัวและเพื่อนฝูง เสียงปลุกและเตือนเรา เช่น เสี
626 Views
4
เสียงคืออะไร
เสียงคืออะไร ลองนึกภาพเมื่อเรายืนอยู่หน้าลำโพง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ หรือเครื่องบันทึกเสียง ขณะที่ไดอะแฟรมของลำโพงสั่นสัมผัสกับอากาศเราจะรู้สึกอย่างไร เรารู้สึกว่าได้ยินเสียง เสียงเกิดขึ้นมาได้เพราะมีอะไรบางอย่างถูกส่งเข้าไปในหูเป็นสิ่งที
3K Views
5
ระบบการได้ยิน
ระบบการได้ยิน หูเป็นอวัยวะสำหรับฟังเสียง แบ่งเป็น ๓ ส่วนด้วยกันคือ หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน หูชั้นนอก ประกอบด้วยใบหู รูหู และเยื่อแก้วหู เยื่อแก้วหูมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อประสานแผ่นบาง ๆ รูปรี ตั้งอยู่ระหว่างหูชั้นนอกกับหูชั้นกลาง เมื่อมีคลื่
2K Views
6
เดซิเบล (dB)
เดซิเบล (dB) เสียงค่อยที่สุดที่หูของสุขภาพดีตรวจหาได้ คือ ๒๐ ไมโครปาสกาล ซึ่งน้อยกว่าความดันบรรยากาศถึง ๕ พันล้านเท่า (๑ ปาสกาล คือ ๑ นิวตัน ต่อ ตร.เมตร นิวตัน เป็นหน่วยของแรง) การเปลี่ยนความดัน ๒๐ ไมโครปาลกาล มีค่าน้อยมากเพียงแต่จะทำให้เยื่อในหูคนขยั
945 Views
7
เราได้ยินอะไร
เราได้ยินอะไร ปัจจัยที่พิจารณากำหนดความดังเชิงจิตวิสัยของเสียงมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรซึ่งการวิจัยยังคงกระทำกันอยู่ต่อไปในขณะนี้ อย่างหนึ่ง ได้แก่ หูคนเรามีความไวที่ทุกความถี่ไม่เท่ากันจะไวที่สุดในพิสัย ๒ กิโลเฮิรตซ์ ถึง ๕ กิโลเฮิรตซ์ ไวน้อยที่สุดที่ค
637 Views
8
การวัดระดับเสียง dB(A)
การวัดระดับเสียง dB(A) เมื่อเราวัดระดับความเข้มเสียงหรือระดับความดันเสียงเราใช้เครื่องมือที่ทำงานเหมือนหูซึ่งมีความไวต่างกันต่อความถี่ต่างกันดังได้กล่าวแล้ว หากใช้วงจรถ่วงน้ำหนักเอซึ่งนิยมใช้กันมากค่าที่ได้จะมีหน่วยเป็น เดซิเบล เอ : dB (A) ระดับความด
2K Views
9
ความดัง
ความดัง มีรายงานการศึกษาเรื่องความดังมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๓๓ หลังจากนั้นก็มีการศึกษาอย่างละเอียดได้ผลเป็นเส้นที่มีระดับเสมอกันหรือคอนทัวร์ของความดังเท่ากันเป็นชุดจากผลงานของโรบินสัน และแดดสันซึ่งต่อมามาตรฐานสากล (ISO 226) รับเอาไปใช้ คอนทัวร์ความดั
1K Views
10
เสียงรบกวน
เสียงรบกวน เสียงรบกวนมีผลต่อคนหลายอย่างด้วยกันนอกเหนือไปจากที่ยอมรับกันว่าเป็นเสียงที่ให้ความเพลิดเพลิน เช่น เสียงดนตรี แล้วยังมีเสียงอื่นอยู่อีกเป็นอันมากที่จัดว่าเป็นเสียงรบกวนรวมทั้งที่เกิดจากเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ คงจะเป็นเพราะเหตุนี้เองเสียงรบกวนจ
2K Views
11
หูเสื่อมเพราะเสียง
หูเสื่อมเพราะเสียง เสียงค่อยที่สุดที่หูตรวจหาได้เรียกว่า ขีดเริ่มของการได้ยินสำหรับระดับเสียงเกิน ๗๐- ๗๕ เดซิเบล เอ (dBA) ขึ้นไป หากฟังอยู่นาน ๆ ความรู้สึกต่อการได้ยินจะลดความไวลงทำให้ขีดเริ่มของการได้ยินจะต้องเพิ่มขึ้นชั่วคราว การสูญเสียความไวต่อการไ
641 Views
12
การควบคุมเสียงรบกวน
การควบคุมเสียงรบกวน วิธีลดปัญหาเสียงรบกวนโดยทั่ว ๆ ไป มี ๓ วิธี คือ (๑) ควบคุมที่แหล่งกำเนิดเสียง (๒) ปรับทางเดินเสียงจากแหล่งกำเนิด ไปยังผู้ฟัง (๓) ป้องกันหูของผู้ฟัง หากทำได้ทางเลือกที่น่าจะต้องทำ ได้แก่ วิธีที่หนึ่งส่วนการป้องกันที่หูของผู้ฟังเป็นว
864 Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 10 Followers
  • Follow