Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

วัดญวนในประเทศไทย

Posted By Plookpedia | 25 มิ.ย. 60
5,937 Views

  Favorite

วัดญวนในประเทศไทย

      คำว่า ญวน เป็นคำที่คนไทยในสมัยก่อนใช้เรียกชาวเวียดนามซึ่งเป็นชนชาติเพื่อนบ้านของเรา  ในประเทศไทยเมื่อราว ๒๐๐ ปี มาแล้วชาวญวนอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย  ได้ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนและมีวัดที่เรียกว่า วัดญวน

 

วัดญวณในไทย


      ชาวญวนนับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและมีความคิดความเชื่อตลอดจนลัทธิธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาเหมือนอย่างจีน  แต่เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้มีการกำหนดระเบียบหลายอย่างให้สอดคล้องกับประเพณีการปฏิบัติทางศาสนาของไทย เช่น มีประเพณีการบวช การเข้าพรรษา การทอดกฐิน การทอดผ้าป่าการสรงน้ำพระพุทธรูปเหมือนอย่างไทย พระสงฆ์ญวนมีการบิณฑบาต การทำวัตรสวดมนต์เช้าเย็นและไม่ฉันอาหารเย็นเช่นเดียวกับพระสงฆ์ไทย แต่สิ่งที่ยังคงดำรงไว้ คือ การสวดมนต์เป็นภาษาญวน  ประเพณีบางอย่างที่ถือปฏิบัติในวัดญวนนั้น เด็ก ๆ อาจเคยรู้จักหรือเห็นมาบ้าง เช่น การถือศีลกินเจเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญ  การทิ้งกระจาดเพื่อบริจาคทานและการทำพิธีกงเต๊กเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว

 

วัดญวณในไทย

 

วัดญวณในไทย


      ปัจจุบันวัดญวนในประเทศไทยมีหลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด วัดญวนที่สำคัญในกรุงเทพฯ เช่น วัดอุภัยราชบำรุง (วัดญวนตลาดน้อย) วัดสมณานัมบริหาร (วัดญวนสะพานขาว) ส่วนวัดญวนที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัด เช่น วัดถาวรวราราม และวัดถ้ำเขาน้อย จังหวัดกาญจนบุรี วัดเขตร์นาบุญญาราม จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

ความเป็นมาของวัดญวนในประเทศไทย

      วัดญวนถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อมีการตั้งหลักแหล่งของชาวญวนที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ปลายสมัยธนบุรี  เป็นวัดทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานอย่างจีนเนื่องจากชาวญวนเคยอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมานานนับพันปีจึงมีการนับถือศาสนาตลอดจนความคิดความเชื่อตามลัทธิอย่างจีนและมีพิธีกรรมทางศาสนาคล้ายจีน  แต่เนื่องจากในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคณะสงฆ์ญวนในประเทศไทยไม่สามารถติดต่อกับคณะสงฆ์ญวนในเมืองญวนได้สะดวกนัก  อิทธิพลวัฒนธรรมทางศาสนาด้านแบบแผนการปฏิบัติจากแหล่งเดิมจึงคลายความเคร่งครัดลง  วัดญวนในประเทศไทยนับแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ปรับระเบียบแบบแผนประเพณี พิธีกรรม ตลอดจนวัตรปฏิบัติของสงฆ์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางศาสนาในสังคมไทย เช่น มีการบิณฑบาต การทำวัตรเช้าเย็น การถือวิกาลโภชนา ทั้งยังมีการรับเอาประเพณีและพิธีกรรมแบบเถรวาทไปใช้หลายประการ เช่น การบวช การเข้าพรรษา การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า แต่ยังคงสวดมนต์เป็นภาษาญวนเกิดเป็นอนัมนิกายในประเทศไทย  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ์และให้ความสำคัญแก่อนัมนิกายโดยโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดญวนตลาดน้อย  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามว่า วัดอุภัยราชบำรุงและให้พระสงฆ์ญวนร่วมปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของอนัมนิกายในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยซึ่งยังคงปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบัน

 

การทำวัตรเช้าของพระสงฆ์ญวน
การทำวัตรเช้าของพระสงฆ์ญวน

 

พิธีกรรมที่ถือปฏิบัติในวัดญวน

๑. พิธีกรรมประจำปี

      เป็นพิธีกรรมอันเนื่องด้วยความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าและคำสอนทางศาสนาที่มุ่งให้มีเมตตา เสียสละ สร้างกุศลกรรมเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญ พิธีกรรมเหล่านี้ ได้แก่ การบูชาดาวนพเคราะห์ การสรงน้ำพระพุทธรูปและหล่อเทียนพรรษา การบริจาคทานทิ้งกระจาดและการถือศีลกินเจ

๒. พิธีกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของชีวิต 

      เป็นพิธีกรรมที่ยึดถือปฏิบัติในช่วงเวลาต่าง ๆ ของชีวิต เพื่อความเป็นสิริมงคลและประโยชน์สุข ได้แก่ การบวช การทำพิธีกงเต๊กอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว

๓. พิธีกรรมอื่นๆ

      ได้แก่ การทอดกฐิน การทอดผ้าป่

สถานที่ตั้งวัดญวนในประเทศไทย

      วัดญวนในประเทศไทยมีหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในกรุงเทพฯ เช่น วัดอุภัยราชบำรุง (ที่ตลาดน้อย) วัดสมณานัมบริหาร (ที่สะพานขาว) วัดอนัมนิกายาราม (ที่บางโพ) ในต่างจังหวัด เช่น วัดเขตร์นาบุญญารามที่จังหวัดจันทบุรี  วัดมหายานกาญจนมาสราษฎรบำรุงที่จังหวัดยะลา วัดถาวรวรารามและวัดถ้ำเขาน้อยที่จังหวัดกาญจนบุรี

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวัดญวนในประเทศไทย

      วัดญวนในประเทศไทยมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีน ญวน และไทย วัดญวนไม่นิยมสร้างโบสถ์ที่มีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์อย่างไทย แต่มีการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิ หอกลอง และหอระฆัง ซึ่งมีลักษณะคล้ายสถาปัตยกรรมจีนส่วนรูปเคารพที่เป็นสัญลักษณ์ของวัดญวน คือ รูปท้าวมหาชมพู

 

หอกลอง
หอระฆัง

 

 

หอระฆัง
หอระฆัง

 

 

รูปท้าวมหาชมพู
รูปท้าวมหาชมพู

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Content

1
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา ภูมิหลังของวัดญวนในประเทศไทยพอจะประมาณได้ว่าเริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหลังจากมีการตั้งหลักแหล่งของชาวญวนที่อพยพลี้ภัยสงครามมาตั้งแต่ปลายสมัยธนบุรี เมื่อมีการตั้งวัดญวนขึ้นก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ซึ่งบวชมาจา
505 Views
2
พิธีกรรมและความเชื่อ
พิธีกรรมและความเชื่อ การที่วัฒนธรรมของชาวญวนเป็นวัฒนธรรมแบบเอเชียตะวันออกซึ่งได้รับอิทธิพลความเชื่อทางพระพุทธศาสนาแบบอุตรนิกายที่เผยแผ่เข้ามายังประเทศทางภาคตะวันออกของทวีปเอเชีย คือ จีน ทิเบต มองโกเลีย ญี่ปุ่น และญวน อีกทั้งการที่เวียดนามตกอยู่ภายใต้ก
2K Views
3
ระเบียบการปกครองของคณะสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย
ระเบียบการปกครองของคณะสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย การเข้าไปมีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรมในราชสำนักของพระสงฆ์อนัมนิกายและต่อมาได้รวมเอาพระสงฆ์จีนนิกายเข้าไปด้วยแสดงถึงความจงรักภักดีของคณะสงฆ์ทั้ง ๒ นิกาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้คณะส
1K Views
4
จำนวนและสถานที่ตั้งของวัดญวนในประเทศไทย
จำนวนและสถานที่ตั้งของวัดญวนในประเทศไทย วัดญวนในประเทศไทยมีทั้งหมด ๑๗ วัด อยู่ในกรุงเทพฯ ๗ วัด จังหวัดกาญจนบุรี ๒ วัด และจังหวัดสงขลา จันทบุรี ยะลา อุดรธานี ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และนครปฐม จังหวัดละ ๑ วัด วัดญวนในกรุงเทพฯ จำนวน ๗ วัด มีชื่อ
612 Views
5
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวัดญวน
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวัดญวน วัดญวนในประเทศไทยโดยทั่วไปมีลักษณะการผสมผสานศิลปกรรมระหว่างจีน ญวน และไทย แต่ค่อนข้างเด่นไปทางสถาปัตยกรรมแบบจีน มียันต์ลักษณะทรงกลมแบบจีนประดับบนผนังด้านนอกของตัวอุโบสถ ส่วนตัวอุโบสถของวัดญวนส่วนใหญ่ได้มีการบูร
595 Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 10 Followers
  • Follow