Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ดาวน์โหลดฟรี บทสวดมนต์ข้ามปี 60 โดย มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Posted By สาวเมฆสวย | 29 ธ.ค. 59
10,474 Views

  Favorite

 

บทสวดมนต์ข้ามปี 2560

เริ่มต้นสิ่งๆ ดี ต้อนรับศักราชใหม่ที่จะมาถึง ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัว…การสวดมนต์ข้ามปี สามารถทำได้ง่ายๆ ที่บ้าน เพียงแค่มีสมาธิ ตั้งจิตให้มั่น พร้อมกับสวดตามบทศรัทธา เพื่อจิตใจที่สดใสและเป็นสุขตลอดปี

 
ภาพ : Shutter Stock

 

► สวดมนต์อย่างไรให้ถูกวิธี

วิธีสวดมนต์ให้ดีที่สุด คือ ต้องสวดด้วยการให้จิตจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์ ระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยใจที่นอบน้อม อ่อนน้อม ศรัทธา และเชื่อมั่นในคุณธรรมของพระพุทธเจ้า และควรจะสวดออกเสียงเพื่อทำกรรมทั้งสามให้สมบูรณ์ คือ มโนกรรม กายกรรม และวจีกรรม ผลของกุศลจึงจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์
 

► อานิสงส์จากการสวดมนต์ข้ามปี

1.เกิดสมาธิ งานวิจัยพิสูจน์ว่าสวดมนต์นั้นทำให้จิตใจนิ่งกว่าการนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียว
2.เกิดความสุข เพราะจิตใจสงบจะลดการคิดถึงสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์
3.ได้รับอานิสงส์ จากการสวดมนต์ต่อทั้งตนเองและครอบครัว
4.เกิดความมั่นคงทางจิตใจ มีเหตุผลในการใช้ชีวิต
5.สืบต่อคำสอน และหลักธรรมของศาสนาพุทธ
6.ลดความกระวนกระวาย จึงทำสิ่งต่างๆ ด้วยความรอบคอบ
 

ภาพ : Shutter Stock

 

บทสวดมนต์ที่ มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศให้ใช้ในการสวดมนต์ข้ามปี มีดังนี้

 1. บทนมัสการพระรัตนตรัย: เป็นการบูชาพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์
   
 2. บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า: เป็นการน้อมใจบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
   
 3. บทพระไตรสรณคมณ์: เป็นบทปฏิญาณตน เข้าถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆอริยเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกสูงสุด
   
 4. บทนมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธฯ): เป็นการน้อมระลึกถึง และบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่ล่วงมาแล้ว จนถึงปัจจุบัน และที่จะอุบัติในอนาคต และ อธิษฐานให้การน้อมใจสักการะบูชา มีอานุภาพยิ่งนี้ ได้ขจัด ข้อขัดข้องต่างๆ ให้หมดไป และอันตรายทั้งหลาย ทั้งปวง จงพินาศไป
   
 5. บทนมการสิทธิคาถา (โย จักขุมาฯ): คาถานมัสการพระรัตนตรัย เพื่อให้สำเร็จในสิ่งปรารถนา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงนิพนธ์
   
 6. บทนโมการอัฏฐกคาถา: บทนอบน้อมพระรัตนตรัย เพื่อให้เกิดเดชานุภาพในการเจริญพระพุทธมนต์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   
 7. บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร: มีความสำคัญในฐานะพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้า
   
 8. บทมงคลสูตร: พระสูตรว่าด้วยมงคลแห่งชีวิต การนำมงคลสูตรมาสวด ก็เพื่อจะทำให้มงคลต่างๆ ตามที่ปรากฏในพระสูตร เกิดขึ้นกับชีวิต นอกจากนั้น มงคลสูตร ยังมีอานุภาพในการป้องกันภัยอันตรายอันจะเกิดจากความไม่เที่ยงธรรม ของเหล่าคนพาลสันดานหยาบทั้งหลาย
   
 9. บทรตนสูตร: พระสูตรว่าด้วยการน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
   
 10. บทกรณียเมตตสูตร: พระสูตรว่าด้วยอานุภาพแห่งเมตตาจิต เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำพระภิกษุให้แผ่เมตตาจิตไปในมวลสรรพสัตว์ ตลอดจนเทพเทวา ภูตผี ปีศาจทั้งหลาย
   
 11. บทขันธสูตร: พระสูตรว่าด้วยการป้องกันอสรพิษและสัตว์ เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ ทรงสอนให้พระภิกษุแผ่เมตตาไปในบรรดาตระกูลงูที่มีพิษดุร้ายทั้งหลาย เพื่อเป็นการคุ้มครอง ป้องกันตนเองจากสัตว์ร้าย
   
 12. บทโมรสูตร: คือพระสูตรที่นกยูงทองโพธิสัตว์สาธยายเป็นประจำ กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมพระพุทธคุณมาพิทักษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดี
   
 13. บทชัคคสูตร:  ผู้ที่มุ่งร้ายจะไม่สามารถทำอันตรายได้
   
 14. บทอนาฏานาฏิยสูตร:  พระพุทธมนต์ที่สามารถป้องกันอุปัทวันตรายทั้งปวง บางแห่งกล่าวไว้ว่า สามารถป้องกันภัยจากอมนุษย์ ทำให้มีสุขภาพดีและมีความสุข
   
 15. บทอังคุลีมาลสูตร: เป็นบทสวดมนต์สำหรับคนท้องโดยเฉพาะ ทำให้คลอดบุตรง่าย
   
 16. บทโพชฌังคสูตร: เป็นบทสวดสำคัญที่พระสงฆ์นิยมนำมาสวดในงานบุญหรือสวดสร้างกำลังใจให้แก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยให้มีพลังจิตในการสร้างสติ
   
 17. บทอภยสูตร: บทสวดเพื่อขจัดสิ่งอัปมงคลทั้งปวง
   
 18. บทสักกัตวา: ธรรมโอสถขจัดทุกข์ โรคภัย
   
 19. บทนัตถิเมฯ: บทสวดบันดาลให้เกิดชัยมงคล
   
 20. บทยังกิญจิฯ: บทน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นรัตนะที่มีพลานุภาพสูงสุดกว่ารัตนะทั้งมวลในโลก เพื่อให้เกิดความสวัสดีมงคล
   
 21. บทโส อัตถลัทโธ: อวยพรเจ้าภาพให้เจริญรุ่งเรือง
   
 22. บทรตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา: อานุภาพพระรัตนตรัยคุ้มครองประเทศ
   
 23. บทเทวตาอุยโยชนคาถา: คาถาส่งเทวดา ใช้สวดเพื่ออัญเชิญเทวดากลับวิมาน
   
 24. บทมงคลจักรวาลใหญ่: นิยมสวดในงานมงคลทั่วไป เพื่อความเป็นสิริมงคล
   
 25. บทบรมราชินีนาถาภิถุติปะสิทธิวรทานคาถา
   
 26. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา): ใช้สวดเพื่อป้องกันภัยและเอาชนะอุปัทวันตราย
   
 27. บทภวตุ สัพ:  เป็นบทสวดที่ขออานุภาพของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้อำนวยสิ่งที่เป็นมงคลแก่ตน
   
 28. บทนักขัตตยักษ์: พระปริตรที่ป้องกันบาปเคราะห์และภูตผีปีศาจ ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรที่ได้สวดมาตั้งแต่ต้นจนจบ

 

 

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
 • Posted By
 • สาวเมฆสวย
 • 1 Followers
 • Follow