Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Teacher

ข่าวการศึกษา

Contents of the week
109
Contents
2
Content creator
ข่าวการศึกษา
ผลการค้นหา 109 บทความ Last | Most View
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก”
ภาพ : ครูดี 360 องศา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ ครูดี..ที่รัก ภายใต้แนวคิด ครูที่มีหัวใจรักเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพครูผ่านภ
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563
คุรุสภาขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในวันครูแห่งชาติ 16-17 มกราคม 2563
คุรุสภา ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน (The Development Learning Competency for Thai Professional T