Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ปฏิทินรับสมัครนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565

Posted By Plook Teacher | 24 ม.ค. 65
13,902 Views

  Favorite

ปฏิทินรับสมัครนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2565

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565

นักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาให้รับเด็ก อายุ 4 – 5 ปี ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 และ 3 ห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ทุกคน โดยห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีสัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ต้องคำนึงถึงโอกาสของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สพฐ. และไม่นำผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนต่อในโรงเรียนเดิมตามศักยภาพ ความถนัดของนักเรียน และตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน

 

ปฏิทินรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565

ก่อนประถมศึกษา

รับสมัคร: 12-15 กุมภาพันธ์ 2565
จับสลาก: 19 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผล: 19 กุมภาพันธุ์ 2565
รายงานตัว: 19 กุมภาพันธุ์ 2565
มอบตัว: 26 กุมภาพันธ์ 2565

    - เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร: 12-15 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผล: 19 กุมภาพันธุ์ 2565
รายงานตัว: 19 กุมภาพันธุ์ 2565
มอบตัว: 26 กุมภาพันธ์ 2565

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รับสมัคร: 23-27 กุมภาพันธุ์ 2565
จับสลาก: 5 มีนาคม 2565
ประกาศผล: 5 มีนาคม 2565
รายงานตัว: 5 มีนาคม 2565
มอบตัว: 12 มีนาคม 2565

    - เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

รับสมัคร: 23-27 กุมภาพันธุ์ 2565
ประกาศผล: 5 มีนาคม 2565
รายงานตัว: 5 มีนาคม 2565
มอบตัว: 12 มีนาคม 2565

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ยื่นความจำนง: 2-5 เมษายน 2565
ประกาศผล: 8 เมษายน 2565
มอบตัว: 9 เมษายน 2565

    - รอบสอบคัดเลือก (ถ้ามี)

รับสมัคร: 9-13 มีนาคม 2565
สอบ: 26 มีนาคม 2565
ประกาศผล: 30 มีนาคม 2565
รายงานตัว: 30 มีนาคม 2565
มอบตัว: 2 เมษายน 2565

    - ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

รับสมัคร: 9-10 มีนาคม 2565
สอบ: 22 มีนาคม 2565
ประกาศผล: 23 มีนาคม 2565
รายงานตัว: 23 มีนาคม 2565
มอบตัว: 2 เมษายน 2565

    - เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

รับสมัคร: 9-13 มีนาคม 2565
สอบ: 26 มีนาคม 2565
ประกาศผล: 30 มีนาคม 2565
รายงานตัว: 30 มีนาคม 2565
มอบตัว: 2 เมษายน 2565

    - รอบจับสลาก (ถ้ามี)

รับสมัคร: 9-13 มีนาคม 2565
จับสลาก: 1 เมษายน 2565
ประกาศผล: 1 เมษายน 2565
รายงานตัว: 1 เมษายน 2565
มอบตัว: 2 เมษายน 2565

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เฉพาะโรงเรียนที่เปิด ม. ต้น และ ม. ปลาย
นักเรียนที่จบ ม. 3 (ใช้กำหนดการเดิม)
มอบตัว: 3 เมษายน 2565

    - รอบสอบคัดเลือก (นักเรียนที่จบ ม. 3 จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิม)

รับสมัคร: 9-13 มีนาคม 2565
สอบ: 27 มีนาคม 2565
ประกาศผล: 31 มีนาคม 2565
รายงานตัว: 31 มีนาคม 2565
มอบตัว: 3 เมษายน 2565

    - ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

รับสมัคร: 9-10 มีนาคม 2565
สอบ: 23 มีนาคม 2565
ประกาศผล: 24 มีนาคม 2565
รายงานตัว: 24 มีนาคม 2565
มอบตัว: 3 เมษายน 2565

    - เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

รับสมัคร: 9-13 มีนาคม 2565
สอบ: 27 มีนาคม 2565
ประกาศผล: 31 มีนาคม 2565
รายงานตัว: 31 มีนาคม 2565
มอบตัว: 3 เมษายน 2565

เฉพาะโรงเรียนที่เปิดชั้น ม.ปลาย (ยกเว้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)

    - รอบสอบคัดเลือก
รับสมัคร: 9-13 มีนาคม 2565
สอบ: 27 มีนาคม 2565
ประกาศผล: 31 มีนาคม 2565
รายงานตัว: 31 มีนาคม 2565
มอบตัว: 3 เมษายน 2565

    - ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

รับสมัคร: 9-10 มีนาคม 2565
สอบ: 23 มีนาคม 2565
ประกาศผล: 24 มีนาคม 2565
รายงานตัว: 24 มีนาคม 2565
มอบตัว: 3 เมษายน 2565

    - เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

รับสมัคร: 9-13 มีนาคม 2565
สอบ: 27 มีนาคม 2565
ประกาศผล: 31 มีนาคม 2565
รายงานตัว: 31 มีนาคม 2565
มอบตัว: 3 เมษายน 2565

 

 

โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ

    - โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ

รับสมัคร: 9 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
ประกาศผล: 3 เมษายน 2565
รายงานตัวและมอบตัว: 9 เมษายน 2565

    - โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

รับสมัคร: 9 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
สอบ: 7-29 มีนาคม 2565
ประกาศผล: 3 เมษายน 2565
รายงานตัวและมอบตัว: 9 เมษายน 2565

 

โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ

    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับสมัคร: 23-27 กุมภาพันธ์ 2565
สอบ: 5 มีนาคม 2565
ประกาศผล: ภายใน 26 มีนาคม 2565
รายงานตัวและมอบตัว: ภายใน 26 มีนาคม 2565

    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัคร: 23-27 กุมภาพันธ์ 2565
สอบ: 5 มีนาคม 2565
ประกาศผล: ภายใน 27 มีนาคม 2565
รายงานตัวและมอบตัว: ภายใน 27 มีนาคม 2565

    - ภปร. ราชวิทยาลัย/ป. 5

รับสมัคร: 23-27 กุมภาพันธ์ 2565
สอบ: 5 มีนาคม 2565
ประกาศผล: ภายใน 26 มีนาคม 2565
รายงานตัวและมอบตัว: ภายใน 26 มีนาคม 2565

    - ภปร. ราชวิทยาลัย/ม. 1

รับสมัคร: 23-27 กุมภาพันธ์ 2565
สอบ: 5 มีนาคม 2565
ประกาศผล: ภายใน 26 มีนาคม 2565
รายงานตัวและมอบตัว: ภายใน 26 มีนาคม 2565

 

โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ

    - ก่อนประถม/ป. 1

รับสมัคร: 5-9 กุมภาพันธ์ 2565
สอบ: 13 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผล: 17 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานตัว: 17 กุมภาพันธ์ 2565
มอบตัว : ภายใน 19 กุมภาพันธ์ 2565

    - มัธยมศึกษาปีที่ 1

รับสมัคร: 19-23 กุมภาพันธ์ 2565
สอบ: 6 มีนาคม 2565
ประกาศผล: ภายใน 12 มีนาคม 2565
รายงานตัว: ภายใน 12 มีนาคม 2565
มอบตัว : ภายใน 12 มีนาคม 2565

    - มัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัคร: 19-23 กุมภาพันธ์ 2565
สอบ: 7 มีนาคม 2565
ประกาศผล: ภายใน 13 มีนาคม 2565
รายงานตัว: ภายใน 13 มีนาคม 2565
มอบตัว : ภายใน 13 มีนาคม 2565

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค

    - มัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัคร: 19-23 กุมภาพันธ์ 2565
สอบ: 5 มีนาคม 2565
ประกาศผล: 12 มีนาคม 2565
รายงานตัว: 15 มีนาคม 2565
มอบตัว : 21 มีนาคม 2565

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 127 Followers
  • Follow