Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

TruePlookpanya Teacher Workshop ชวนคุณครูล้อมวงคุยออนไลน์สไตล์ New Normal

Posted By Plook Teacher | 31 พ.ค. 64
10,148 Views

  Favorite

การศึกษาแบบ New Normal 

สอนและเรียนอย่างไร ให้การศึกษาไทยไปต่อได้อย่างไร้ขีดจำกัด 

        แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทมากขึ้นในระดับหนึ่งแล้วในแวดวงการศึกษา แต่วิกฤติโควิด -19 ที่เกิดขึ้น ส่งแรงกระเพื่อมต่อโลกการศึกษาอย่างมาก สื่อดิจิทัลกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้คนไม่มีส่วนร่วมไม่ได้ เทคโนโลยีอาจไม่ใช่เพียงแค่ทางเลือก แต่กำลังกลายเป็นทางรอด ที่จะพาให้เป้าหมายของการศึกษายังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด ความท้าทายครั้งนี้ ยังรวมถึงการปรับตัวครั้งใหญ่ของเหล่าครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามากมาย ที่ต้องเตรียมพร้อมในการพัฒนาทักษะที่จำเป็น รู้ให้เท่าทันกระแสโลกและเทคโนโลยี ยืดหยุ่นปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ฉับไว เข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วย EQ ที่มากพอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นอย่างมากสำหรับความสำเร็จของผู้คนในอนาคต 

 

แนวโน้มการเรียนการสอนในอีก 10 ปีข้างหน้า

        - แม้ว่าการเรียนแบบ “ออนไลน์” จะยังไม่สามารถทดแทนปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนได้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า แนวโน้มการเรียนออนไลน์จะมีมากยิ่งขึ้น และขุมทรัพย์หรือแหล่งเรียนรู้สำคัญอาจจะแขวนอยู่บนโลกดิจิทัลแทบทั้งสิ้น 

        - การเรียนรู้จะไม่เพียงเพื่อเด็กวัยเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มทำงานที่ต้อง reskill ทักษะตนเองเพื่อ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสังคม เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifetime Learner)  ดังนั้นแพลตฟอร์มหรือช่องทางการเรียนรู้แบบใหม่จะผุดขึ้นอย่างมากมายแน่นอน 

        - นอกจากการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว บทบาทของโรงเรียนมีแนวโน้มจะเปลี่ยนไป กลายเป็นแหล่งชุมชนความรู้รูปแบบใหม่ ที่ให้ผู้คนเข้าถึงได้ตลอด 7 วัน 24 ชม. และการสร้างสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนจะมีความผ่อนคลายเป็นกันเองมากขึ้น 

        - อาจเกิดการแลกเปลี่ยนครูในระดับภูมิภาค มีการจัดการเรียนการสอนให้ครูสามารถไปร่วมสอนหรือแลกเปลี่ยนกับครูประเทศอื่น ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนในแนวทางสากล ในระดับภูมิภาคได้  

 

แต่ไม่ว่าเทคโนโลยีจะทรงพลังมากแค่ไหน

ขุมทรัพย์ที่มีค่าที่สุด คือ “ครูผู้สอน” ที่ควรได้รับการดูแลสนับสนุน 

เพื่อเป็นพลังสำคัญแห่งอนาคตการศึกษา

ที่ผ่านมาคุณครูอาจต้องเผชิญปัญหาการจัดการเรียนออนไลน์ ที่ยังมีความเหลื่อมล้ำ ขาดแคลน และไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายได้ในทุกวิชา ทุกระดับชั้น หรือทุกภาคส่วน รวมทั้งงานอื่น ๆ นอกเหนือจากการสอนที่ลดทอนกำลังกายและใจในการทำเป้าประสงค์สูงสุดของการศึกษาให้เป็นจริง นั่นคือการพาลูกศิษย์ไปให้ถึงเป้าหมายที่พวกเขาต้องการ 

 

แล้วสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมสู่การสร้าง ”ครูยุคใหม่”  มีอะไรบ้าง 

⇒ การสนับสนุนทางวิชาชีพครูให้มีมาตรฐาน มีความเป็นสากล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนหรือให้ความร่วมมือแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ ทั้งในและนอกภูมิภาค เพื่อสร้างเครือข่ายและขยายแนวทางความรู้และการพัฒนาออกเป็นวงกว้าง 

⇒ ปรับบทบาทจาก “ผู้สอน” เป็นผู้นำทาง โดยเน้นการให้ความรู้และคำปรึกษาส่วนบุคคลเท่าที่ทำได้ เพื่อให้ผลักดันหรือจูงมือพวกเขาให้ไปถึงจุดหมายตามความต้องการของพวกเขาได้ รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะที่พร้อมในการใช้ชีวิตบนโลกที่หมุนเร็วกว่าเดิมได้

⇒ พัฒนาการใช้เทคโนโลยีของครูให้คล่องแคล่ว รวมทั้งทักษะทางคอมพิวเตอร์ Application หรือการรู้เท่าทันโลกดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญที่ครูยุคใหม่ควรมี และจัดสรรการใช้งานอย่างชาญฉลาด เช่น การใช้เครื่องมือการจัดการงานเอกสารต่าง ๆ และให้เวลากับการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

⇒ แม้จะเป็นครู แต่ก็ต้องเป็น “นักเรียนรู้ตลอดชีวิต” ยืดหยุ่น พร้อมปรับเปลี่ยนฝ่าวิกฤติการเปลี่ยนแปลง พร้อมเปิดกว้างรับไอเดียใหม่ ๆ และปรับการเรียนการสอนจากสิ่งรอบตัวให้มากขึ้น อาจเริ่มจากสิ่งรอบตัวของผู้เรียน เช่น ธรรมชาติ ผู้คน สัตว์ หนังสือ รวมทั้งสามารถดึงองค์ความรู้ในการเป็นพลเมืองโลก มาเป็นประเด็นในการเรียนการสอน เช่น ปัญหาชุมชน สังคม หรือประเด็นระดับโลกอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อม 

⇒ เป็นครูผู้ถ่ายทอดทักษะจำเป็นแห่งอนาคตแก่คนรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานแห่งอนาคต ตัวอย่างเช่น ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารในช่องทางใหม่ ๆ การทำงานเป็นทีมแม้จะมีความต่าง ควบคู่ไปกับความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น 

 

ทรูปลูกปัญญาเชื่อว่า ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

        เรามีความตั้งใจที่จะช่วยคุณครูเตรียมความพร้อม สู่การเป็น “ครูยุคใหม่”  เพื่อให้ตอบสนองต่อโลกการศึกษาแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์การสอนที่มีคุณภาพและเหมาะสม โดยการจัด การสัมมนา online (WEBINAR) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักการศึกษา หรือบุคคลากรที่เกี่ยวข้องมาร่วมสัมมนาให้ความรู้แก่คุณครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ซึ่งหัวข้อการจัดกิจกรรมมีหลากหลายด้าน อาทิ 

   ด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น

      - การพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

      - การประเมินและวัดผลการเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล

      - การสอนทักษะทางภาษาแก่ผู้เรียนโดยที่สามารถใช้ได้จริง

   ด้านการแนะแนว เช่น 

      - การแนะแนวทางพัฒนาตัวเองโดยเน้นทักษะแห่งอนาคต

      - แนะแนวการค้นหาตัวเอง วางแผนเป้าหมายชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

   การเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย เช่น 

      - ความสำคัญของคนในครอบครัวในบทบาทที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน

      - ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่น portfolio

 

พบกับกิจกรรม TruePlookpanya Teacher Workshop ชวนคุณครูล้อมวงคุยออนไลน์สไตล์ New Normal​ ครั้งที่ 1

ในหัวข้อ "TCAS 65 Train ให้สอบติด ติดให้ตรง Trend" 

สำหรับครูประจำชั้นและครูแนะแนวระดับชั้น ม.6  จำนวน 30 คน วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. 

 

สามารถติดตามวันแและเวลาของกิจกรรมในครั้งถัดไป โดยแบ่งตามภูมิภาค เร็ว ๆ นี้ 

 

ทรูปลูกปัญญาขอเป็นเพื่อนคู่คิดคู่ใจคุณครู ที่จะให้การช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี มอบแนวทาง วิธีการสอน สื่อการสอน ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมช่วยระดมความคิดแลกเปลี่ยน แนะแนวทางพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเป้าสู่การพัฒนานักเรียน ให้มีความสามารถ มีทักษะ ที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว

 
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 127 Followers
  • Follow