Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู เรื่อง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

Posted By Plook Teacher | 26 เม.ย. 62
14,930 Views

  Favorite

การเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย หากพิจารณาจากมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด คือ “มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จึงขอถือโอกาสนี้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวเพื่อความเข้าใจสำหรับผู้ต้องการนำไปเป็นหลักฐานในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ดังนี้

 

ภาพ : ksp.or.th

 

          1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หมายถึง หลักฐานซึ่งออกให้ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้ และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา มีสิทธิประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุมตามกฏหมาย มีอายุ 5 ปี

 

ภาพ : ksp.or.th

 

          2. หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ 2556 เพื่อใช้แสดงว่าผู้ถือหนังสือ เป็นผู้มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพ และอยู่ในระหว่างการดำเนินการเสนอออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ผู้ยื่นคำขอ หนังสือรับรองสิทธิ มีอายุ 60 วัน นับตั้งแต่วันออก

 

ภาพ : ksp.or.th

 

          3. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หมายถึง หลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผู้ถือว่ามีเฉพาะมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภามีสิทธิประกอบวิชาชีพครู โดยอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเมื่อได้ปฏิบัติการสอนเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้นำหลักฐานการผ่านการรับรองประสบการณ์การสอนจากสถานศึกษา ประกอบกับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน มาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนนี้มีอายุ 2 ปี และสามารถขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนได้อีกครั้งหนึ่ง

เอกสารทั้ง 3 ฉบับ ดังกล่าว ตามคำนิยาม คือ หลักฐานที่ออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพครู และเป็นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบได้

 

          กรณี ผู้มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คุรุสภา ถือว่า ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวยังไม่มีคุณสมบัติในการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิดังกล่าว แต่สถานศึกษามีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการให้ผู้นั้นประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยไม่ผิดกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 จึงขออนุญาตจากคุรุสภา ซึ่งเป็นการอนุญาตให้สถานศึกษารับเข้าประกอบวิชาชีพครู หากลาออกจากสถานศึกษาการอนุญาตดังกล่าวถือว่ายกเลิก หนังสืออนุญาตดังกล่าว อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในสถานศึกษาที่ขออนุญาตให้เท่านั้น “มิได้เป็นหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูได้ในสถานศึกษาอื่น ๆ

 

          นอกจากนี้ คุรุสภายังให้การรับรองเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ดังนี้ 
              1) เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศของคุรุสภา ที่มีข้อมูล ชื่อ – ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน และ 
              2) หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
         เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครสอบไม่ต้องเดินทางมารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

          ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ควรที่จะศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครอย่างรอบคอบว่าเอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปในวันสมัคร ทั้งเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก รวมถึง เอกสารหลักฐานที่คุรุสภาออกให้เพื่อแสดงสิทธิในการประกอบวิชาชีพครู  ให้เป็นไปตามที่หน่วยรับสมัครกำหนดให้เรียบร้อย 

 

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริการแก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งจะใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นแบบคำขอได้ที่ จุดบริการงานคุรุสภา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกรวดเร็วผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการดังกล่าว ควรดาวน์โหลดแบบคำขอรับใบอนุญาตฯ ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th หัวข้อแบบฟอร์ม พร้อมกรอกข้อความและเตรียมเอกสารหลักฐานมาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่คุรุสภากำหนด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้ที่ Call Center 0 2304 9899

 

 

https://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1445

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 127 Followers
  • Follow