Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

รู้จัก สุสานหลวง ที่บรรจุพระสรีรางคารของเชื้อพระวงศ์

Posted By มหัทธโน | 28 ต.ค. 60
13,168 Views

  Favorite

 

พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร อธิบายว่า

สุสานหลวง มี  2 แห่ง ดังนี้  

1) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

ใช้เพื่อเป็นที่เผาศพเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง เรียกว่า “เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร”

สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส สร้างตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นฌาปนสถานสำหรับพระราชวงศ์ ซึ่งไม่ได้สร้างพระเมรุที่ท้องสนามหลวง และสำหรับชนทุกชั้น นับเป็นเรื่องพิเศษ เนื่องจากโดยปกติแล้วจะไม่มีฌาปนสถานในพระอารามหลวง

 

ภาพ: “เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร” 
ที่มา : ThaiHRHub สืบค้นจาก http://www.thaihrhub.com/bangkok/temple/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA/ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 60


“เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร” เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระบรมราชชนนี  


ซึ่งสุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกด้วยเช่นกัน


2) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร  

สถานที่ซึ่งบรรจุพระสรีรางคารของเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในสายรัชกาลที่ 5 ตั้งแต่ราชสกุลมหิดล ราชสกุลยุคล ราชสกุลอาภากร ราชสกุลกิติยากร ต่าง ๆ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) เป็นพระสรีรางคารของเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงสมเด็จย่า และสมเด็จพระพี่นางฯ ด้วย

 

วัดราชบพิธฯ เป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เป็นวัดประจำรัชกาล เมื่อ ปี พ.ศ.2412 โดยมีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับตะวันตก 


สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสุสานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้ผู้ที่มีความรักใคร่ห่วงใยอย่างใกล้ชิดคือ พระมเหสี เจ้าจอมมารดา และพระราชโอรส พระราชธิดา ได้อยู่รวมกันหลังจากล่วงลับไปแล้ว ภายในสุสานหลวงมีอนุสาวรีย์ต่างๆ ที่ประดิษฐานพระราชสรีรางคาร พระอังคาร พระอัฐิ ของพระบรมราชเทวี พระราชเทวี เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม พระราชโอรส พระราชธิดา พระนัดดา และพระปนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ กันทั้งพระเจดีย์ พระปรางค์ วิหารแบบไทย แบบขอม และแบบโกธิค 

ซึ่งวัดราชบพิธฯ แห่งนี้ นับเป็นพระอารามหลวงแห่งสุดท้าย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณี ที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล 

 

ภาพ : https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/86907.html

 

อนุสาวรีย์ที่สำคัญ : เจดีย์สีทอง 4 องค์

โดย เรียงลำดับจากเหนือไปใต้ ซึ่งมีชื่อสอดคล้องกัน ดังนี้

 

- สุนันทานุสาวรีย์
บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ พระราชธิดา


- รังษีวัฒนา
บรรจุพระสรีรางคารพระราชโอรส พระราชธิดาอันประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี และพระราชนัดดา ได้แก่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

- เสาวภาประดิษฐาน
บรรจุพระสรีรางคารพระราชโอรส พระราชธิดาอันประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ และพระราชนัดดา เช่น สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

สุขุมาลนฤมิตร์
บรรจุพระสรีรางคารพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และพระนัดดา
 

เจดีย์ รังษีวัฒนา 
ที่มา : https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/86907.html


สุสานราชวงศ์ "มหิดล"

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี จึงบรรจุพระราชสรีรางคารของพระองค์ที่สุสานหลวงของราชสกุล “มหิดล” ณ อนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา แห่งนี้ ซึ่งในเวลาต่อมาได้อัญเชิญพระสรีรางคาร ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ มาประดิษฐานไว้ที่นี่ด้วย 

 

“พระพุทธอังคีรส” พระประธานในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ภาพ : Shutter Stock

 

“พระพุทธอังคีรส”

พระถ้ำศิลาที่พระพุทธบัลลังก์ของ “พระพุทธอังคีรส” ภายในบรรจุพระบรมอัฐิของ
-พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
-พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
-พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
-พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

-พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
-พระอัฐิสมเด็จพระศรีสุลาไลย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 3
-สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร
-พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 

ซึ่งพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะประดิษฐานที่พระถ้ำศิลาที่ฐานพระพุทธบัลลังก์ของ “พระพุทธอังคีรส” พระประธานในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เช่นกัน

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 4 Followers
  • Follow