Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

เกร็ดน่ารู้ : กว่าจะเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านต้องเสวยพระชาติเป็นอะไรกันบ้าง

Posted By มหัทธโน | 08 ก.ย. 59
44,041 Views

  Favorite

 

 

พระชาติต่าง ๆ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะ ของพวกเราทุกวันนี้ 

ก่อนที่จะตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระพุทธเจ้าท่องเที่ยวในภพภูมิต่าง ๆ นับแสนโกฏิชาติ เป็นคนบ้าง เทพบ้าง สัตว์บ้าง เท่าที่พบในชาดกเรื่องต่าง ๆ จำนวน ๕๔๗ เรื่อง

 


 พระโพธิสัตว์ ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาถึง ๒๐ อสงไขย หนึ่งแสนมหากัป จำเดิมแต่ดำริเป็นพระพุทธเจ้า จนถึง ๔ อสงไขย หนึ่งแสนมหากัปสุดท้ายที่เป็นสุเมธดาบส ซึ่งทรงบำเพ็ญบารมีมากมายมหาศาล ทรงประกอบคุณงามความดีมากมาย กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า


 พระองค์ได้เสวยพระชาติต่าง ๆ ดังนี้


พรหม ๑ ครั้ง 

พระอินทร์ ๑๗ ครั้ง


เทวดา ๔๔ ครั้ง

คือ รุกขเทวดา ๓๐ ครั้ง

เทวดาทั่วไป ๗ ครั้ง 

เทพบุตร ๓ ครั้ง 

สมุทรเทวดา ๓ ครั้ง 

อากาศเทวดา ๑ ครั้ง 


มนุษย์ชั้นสูง ๑๘๔ ครั้ง 

คือ จักรพรรดิราชาและพระราชา ๔๔ ครั้ง

พระโอรสของพระราชา ๒๓ ครั้ง

พรามหมณ์ พราหมณ์มหาศาล ๓๘ ครั้ง

อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๑๘ ครั้ง 

ปุโรหิต ๑๘ ครั้ง 

อามาตย์ มหาอามาตย์ ๑๕ ครั้ง

บัณฑิต ๑๒ ครั้ง

ราชเสวก ๑๐ ครั้ง

พระยา ๕ ครั้ง 

ราชครู ๒ ครั้ง 

พนักงาน ๑ ครั้ง 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ๑ ครั้ง


มนุษย์ทั่วไป ๘๐ ครั้ง 

คือ เศรษฐี บุตรเศรษฐี กฎุมพี ๓๐ ครั้ง

พ่อค้า ๑๖ ครั้ง 

กุมาร ๖ ครั้ง 

คนจนเข็ญใจ ๔ ครั้ง 

ชาวนา ๓ ครั้ง 

มาณพ ๓ ครั้ง 

จัณฑาล ๓ ครั้ง 

โจรและนายโจร ๓ ครั้ง 

คนสอนช้าง ๒ ครั้ง 

หมองู ๑ ครั้ง 

ช่างทอง ๑ ครั้ง

ช่างหม้อ ๑ ครั้ง 

ช่างตัดผม ๑ ครั้ง 

นายขมังธนู ๑ ครั้ง 

คนตีกลอง ๑ ครั้ง 

นักเลงสุรา ๑ ครั้ง 

นักกระโดด ๑ ครั้ง

คนงาน ๑ ครั้ง 

ประชาชนทั่วไป ๑ ครั้ง

อาจารย์ดีดพิณ ๑ ครั้ง


มนุษย์ออกบวช ๖๖ ครั้ง 

คือ พระดาบส ๔๐ ครั้ง 

ฤาษี ๒๕ ครั้ง 

ปริพาชก ๑ ครั้ง 

เดรัชฉาน ๑๑๔ ครั้งแยกเป็น สัตว์ป่า สัตว์บ้าน สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ 


สัตว์ป่า

วานร วานรเผือกและพระยาวานร ๑๖ ครั้ง

ราชสีห์ พระยาราชสีห์ ๙ ครั้ง

เนื้อทรายทอง พระยาเนื้อ ๘ ครั้ง 

ช้าง ช้างแก้ว พระยาช้าง และพระยาช้างเผือก ๗ ครั้ง

สุนัขจิ้งจอก ๒ ครั้ง 

กวาง กวางทอง ๒ ครั้ง 

พระยาหนู ๒ ครั้ง 

กระบือ ๑ ครั้ง 

กระต่าย ๑ ครั้ง 

กบ ๑ ครั้ง 


สัตว์บ้าน

ม้า พระยาม้า ๔ ครั้ง 

โค โคอุสภะ ๔ ครั้ง

สุกร ๑ ครั้ง 

สุนัขบ้าน ๑ ครั้ง


สัตว์ปีก

หงส์ พระยาหงส์ หงส์ทอง พระยาหงส์ทอง ๘ ครั้ง 

พระยานก ๓ ครั้ง 

นกกระจาบ ๓ ครั้ง 

นกยูง นกยูงทอง ๓ ครั้ง 

พระยากา ๒ ครั้ง 

นกสุวโปดก ๒ ครั้ง (นกแก้ว หรือนกแขกเต้า) 

พระยาครุฑ ๒ ครั้ง

พระยาไก่ พระยาไก่ป่า ๒ ครั้ง 

นกดุเหว่า ๒ ครั้ง 

นกหัวขวาน ๒ ครั้ง 

นกกระทา ๒ ครั้ง 

นกจากพราก ๒ ครั้ง 

พระยานกออก ๑ ครั้ง 

นกกาน้ำ ๑ ครั้ง 

นกขมิ้น ๑ ครั้ง

นกมูลโค ๑ ครั้ง 

สัตว์เลื้อยคลาน

ตะกวด (เหี้ย) พระยาเหี้ย ๓ ครั้ง

พญานาค ๓ ครั้ง 


สัตว์น้ำ 

ปลา พระยาปลา ๓ ครั้ง


ส่วนในอรรถชาดก (ชาตกัฏฐกถา) กล่าวถึงการเสวยพระชาติของพระองค์ไว้เป็นจำนวนมากเช่นกัน 

โดยเฉพาะที่พูดถึงการเสวยพระชาติเป็นสัตว์ถึง ๑๒๓ ครั้ง ในสัตว์ ๓๕ ประเภท ในขณะที่พระไตรปิฎกซึ่งเป็นชั้นบาลี พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นสัตว์ต่าง ๆ ๑๑๕ ครั้ง ในสัตว์ ๓๖ ประเภท 

จะเห็นว่าการเสวยพระชาติในกำเนิดสัตว์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกาบางพระชาติไม่เท่ากัน แต่ในการบำเพ็ญบารมีจริงๆ มากมายกว่านั้น เพราะต้องผ่านพระพุทธเจ้ามามากหลายล้าน หลายแสนพระพุทธองค์จนกว่าบารมีจะเต็มและสำเร็จ...

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 4 Followers
  • Follow