รายละเอียดการรับสมัคร

            โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกในเมืองไทย คือโครงการเพื่อการสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชน ครอบครัว สถานศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป รวมทั้งเป็นสื่อกลางการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้งอกงามในสังคมไทย และผู้คนจากทุกความเชื่อ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ผ่านการถ่ายทอดกิจวัตร กิจกรรม และวิถีปฏิบัติอันเรียบง่าย งดงาม อย่างเป็นธรรมชาติของสามเณรน้อย ทั้ง ๑๒ รูป ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาและการศึกษาของไทย โดยผู้ชมจะได้ร่วมปฏิบัติ เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับเหล่าสามเณรน้อย ตลอดจนร่วมอนุโมทนาบุญในวาระอันเป็นมงคลต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา ๔ สัปดาห์ของโครงการ

            สำหรับในปีที่ ๘ เปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนชาย ที่มีความพร้อมตามเกณฑ์และมีความตั้งใจจริงสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

๑. เยาวชนชาย อายุ ๗ – ๑๐ ปี ( ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ ๑ ขึ้นไป )
๒. สามารถบรรพชาเป็นสามเณรน้อย ตลอดระยะเวลา ๑ เดือน (๑๙ เมษายน ถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
๓. ภูมิลำเนา ทั่วประเทศ
๔. นับถือศาสนาพุทธ
๕. เป็นผู้ประพฤติดี มีความอดทน มีระเบียบวินัย รับผิดชอบดูแลตนเองเบื้องต้นได้
๖. ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคไต โรคหอบหืดรุนแรง โรคหัวใจ หรือโรคที่ทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ฯลฯ
๗. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ ๓๗ ได้ (หากได้รับการคัดเลือก)

เงื่อนไขและเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าโครงการ

๑. ผู้สมัครมีความสมัครใจด้วยตนเอง เข้าร่วมบรรพชาได้ตลอดระยะเวลา ๑ เดือน
๒. มีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลอื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี รู้จักปรับตัว อดทน มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
๓. มีความรู้เรื่องหลักธรรมเบื้องต้นในพระพุทธศาสนา
๔. ดูแลรับผิดชอบตนเองได้ดี มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๕. เป็นผู้ใฝ่รู้ กระตือรือร้น มีปฏิภาณไหวพริบ รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
๖. ไม่มีพฤติกรรมที่รุนแรง ไม่พูดคำหยาบคาย หรือพฤติกรรมก่อให้เกิดปัญหาในการถ่ายทอดสดห้องเรียนธรรมะ
๗. ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดี ให้ความร่วมมือและสามารถรักษากฏกติกาที่โครงการฯได้กำหนดไว้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นผลดีในการพัฒนาเยาวชนตามหลักสูตรของโครงการฯ
๘. เยาวชนผู้ได้รับการคัดเลือกรอบรองสุดท้ายต้องเข้าค่ายอบรม “ปลูกปัญญาธรรม ๓ วัน ๒ คืน” ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมอบรม โดยเป็นการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจถึงการบรรพชาเป็นสามเณร
๙. ระหว่างการบรรพชาผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมกิจกรรมใส่บาตรสามเณรเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เท่านั้น

หมายเหตุ

* ผู้ได้รับการคัดเลือกรอบรองสุดท้าย (จำนวน ๓๐ คน ) จะได้รับการติดต่อกลับไม่เกินวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ทางโทรศัพท์เท่านั้น เพื่อเข้าร่วมอบรม “ค่ายปลูกปัญญาธรรม ๓วัน ๒ คืน”
* สิทธิ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดขึ้นอยู่กับคณะผู้จัดทำโครงการเท่านั้น
(โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องจิตวิทยาเด็ก ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการศึกษาสู่เยาวชน และสาขาพุทธศาสนาเพื่อเยาวชน ลงความเห็นเพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่มีความพร้อมมากที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนสำหรับโครงการฯ ปี ๘)
* ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเรื่องวัน เวลา และสถานที่ ของการจัดโครงการให้เป็นไปตามการ
พิจารณาของผู้จัดโครงการแต่เพียงผู้เดียว โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการรับสมัครแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

๑.เยาวชนผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเยาวชนตามสถานศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

* กรอกข้อมูลส่วนตัว ส่งคลิปวิดีโอแนะนำตัว บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองที่น่าสนใจ ภาพถ่าย และเรียงความในหัวข้อที่กำหนด มายังเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมโครงการ และติดตามข่าวสารต่าง ๆได้ที่ www.trueplookpanpa.com และช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ ๓๗

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือพบปัญหาเรื่องการสมัคร กรุณาติดต่อ โทร. ๐๒-๘๕๘-๘๓๓๙ (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐น.)