ชีวิตช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของเด็กชายทั้ง ๙ คนแตกต่างไปจากทุกครั้ง เมื่อพวกเขาผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรน้อยน้อมใจน้อมกายเข้ามาศึกษาพระธรรมคำสอน ฝึกฝนตนเองตามแบบบรรพชิต เพื่อสนองคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณเป็นระยะเวลา ๑ เดือนเต็มที่สามเณรน้อยทั้ง ๙ รูปต้องเรียนรู้หลักธรรมและวิถีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา รวมถึงกิจกรรมทางธรรมและกิจวัตรประจำวันที่ท้าทายความอดทน ฝึกฝนสติ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความขยันหมั่นเพียรและความกตัญญูกตเวที
คุณธรรมและจริยธรรม คือรากฐานอันดีงามของสังคมไทย "โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม" ห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกในเมืองไทย กับแนวคิดหลัก "จากสิ่งที่เป็น สู่สิ่งที่เปลี่ยน" ได้พิจารณาคัดเลือกเด็กชายหัวใจธรรมะจากผู้สมัครกว่า ๓๐๐ คน ให้เหลือ ๙ คน ที่มีความพร้อมหลายๆ ด้านตามเกณฑ์การพิจารณาทั้งตนเองและครอบครัว จากพื้นฐานของความต่าง ต่างที่มา ต่างความคิด ต่างทัศนคติ แต่เพื่อหนึ่งเป้าหมายเดียวกัน ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นและศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นภาพสะท้อนของตัวตนที่แตกต่างเพื่อให้ผู้ชมได้ร่วมเรียนรู้ธรรมะไปพร้อมๆ กับพวกเขา