ข่าว > สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพระคติธรรมแก่โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม
2019-02-07 17:02:33


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระคติธรรมแก่โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและคนในสังคมไทย ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ความว่า
 

"สามเณรเป็นเหล่ากอของสมณะ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติสิกขาบทของสามเณรไว้ ๑๐ ประการ แต่ในการบรรพชาสามเณร ก่อนจะสมาทานสิกขาบท ๑๐ ประการนั้น สามเณรต้องรับไตรสรณคมน์ คือการปฏิญาณเข้าถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก เป็นเครื่องนำทางชีวิตของตนๆ ก่อน การเข้าถึงพระรัตนตรัยจัดเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับพุทธมามกะ แต่การกล่าวออกมาด้วยลำพังวาจา อย่างมิได้กลั่นกรองออกมาจากจิตใจซึ่งรู้เหตุผลจนซาบซึ้งด้วยต้นเองแล้วย่อมไม่ก่อประโยชน์ เพราะฉะนั้น บรรดาผู้ใหญ่ มีบิดามารดา ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ เป็นอาทิ จึงมีหน้าที่ชี้แจงให้เด็กและเยาวชนรู้ซึ้งถึงคุณของพระรัตนตรัยแต่ละประการให้ถ่องแท้ ในขณะเดียวกัน หากผู้ใหญ่ไม่ซาบซึ้งถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างแท้จริง ก็จะไม่สามารถอธิบายให้เด็กเข้าใจได้ ด้วยเหตุนี้ จึงขอเน้นย้ำว่าการเข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยความรู้กระจ่างในองค์คุณแต่ละข้อๆ เป็นกิจสำคัญเบื้องต้นของชาวพุทธ ทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ทุกรูปทุกคน
 

ขอผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ดำเนินโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม และผู้เยาว์ที่เข้าร่วมโครงการ จงเร่งศึกษาเรื่องพระรัตนตรัยให้ทราบชัด เพื่อการนับถือพระรัตนตรัยอย่างถูกต้อง ด้วยปัญญารู้รอบและรู้ทั่วถึงความจริง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญงอกงามในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งในภาวะแห่งความเป็นพุทธมามกะและในภาวะแห่งความเป็นสามเณร อันย่อมยังความสำเร็จในสุขประโยชน์ทั้งทางคดีโลกและคดีธรรม
 

ขออนุโมทนาบุญกิริยาของผู้เข้าร่วมและผู้สนับสนุนโครงการทุกท่าน ขออำนวยพรให้ผู้มีมนัสเลื่อมใสมั่นคงในพระรัตนตรัย จงงอกงามไพบูลย์ในพระบวรพุทธศาสนายิ่งขึ้นสืบไป เทอญ.”

 logo_sponsor