ที่มาและจุดประสงค์โครงการ

          โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ริเริ่มขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและคุณธรรมแก่เยาวชนและครอบครัว ด้วยเล็งเห็นว่าความรู้และคุณธรรมนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาและเพิ่มพูนปัญญา โดยใช้ทรัพยากรในกลุ่มทรู เป็นส่วนสำคัญในการร่วมสร้างสังคมแห่งความรู้คู่คุณธรรมให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในสังคมไทย

          จุดเริ่มต้นจากแนวความคิดของ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่มุ่งเผยแพร่ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักของคนไทย เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เรียนรู้และน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง ตลอดจนสร้างสรรค์สังคมแห่งคุณธรรมให้ยิ่งงอกงาม จากแนวคิดข้างต้นจึงเกิดเป็น “โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม” โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีการถ่ายทอดสดตลอดระยะ ๔ สัปดาห์ ของการบรรพชา

          ไม่เพียงผลสัมฤทธิ์จักปรากฏแก่สามเณรน้อย เหล่าพุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างประเทศยังได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สร้างปรากฏการณ์แห่งศรัทธาและการตอบรับอย่างอบอุ่นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๑ ถึง ปี ๗ และยังต่อยอดสู่โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ มีผู้ติดตามชมรายการเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทำบุญ ปฏิบัติธรรม และร่วมอนุโมทนาบุญกับเหล่าสามเณรน้อยทุกรุ่น

           โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกในเมืองไทย พัฒนาเนื้อหารายการอย่างต่อเนื่องจนก้าวสู่ปีที่ ๘ ด้วยแนวคิดหลัก Compassion and Kindness อันประกอบไปด้วยความเมตตา กรุณา ซึ่งเป็นกุญแจเปิดใจให้พบกับความสุข น้อมกายและใจร่วมฝึกฝนตนเอง เข้ารับการขัดเกลาและอบรมบ่มเพาะจากพระอาจารย์ ได้เรียนรู้จักความอดทนและความขยันหมั่นเพียร ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ถ่ายทอดพระธรรมคำสอนสู่สาธารณชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างแก่เด็กเยาวชน          ขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดชีวิตของสามเณรน้อย จากเด็กน้อยที่มีความสดใส น่ารัก ซุกซน เป็นตัวของตัวเอง จนเข้าสู่ร่มเงาแห่งพระธรรม พร้อมเรียนรู้แก่นสาระของพระพุทธศาสนา แง่คิด ปรัชญา และธรรมเทศนาจากพระอาจารย์พี่เลี้ยง พระวิทยากร และวิทยากรพิเศษ โดยผู้ชมทางบ้านสามารถเรียนรู้ธรรมะไปพร้อม ๆกับเหล่าสามเณรน้อยทั้ง ๑๒ รูป ตั้งแต่ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางทรูวิชั่นส์ช่องเรียลลิตี้ และช่องเรียลลิตี้ เอชดี พร้อมรับชมออนไลน์ทาง www.trueplookpanya.com/truelittlemonk และติดตามสรุปกิจวัตรประจำวันได้ทางดิจิทอลทีวี ทรูโฟร์ยู ช่อง ๒๔ และช่องทรูปลูกปัญญา ช่อง ๓๗ และ แอพพลิเคชั่น True ID

ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่
- www.facebook.com/truelittlemonkthailand
- https://twitter.com/trueplookpanya
- https://twitter.com/Truelittlemonklogo_sponsor