ที่มาและจุดประสงค์โครงการ

          โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดยทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ริเริ่มขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและคุณธรรมแก่เยาวชนและครอบครัว ด้วยเล็งเห็นว่าความรู้และคุณธรรมนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาและเพิ่มพูนปัญญา โดยใช้ทรัพยากรในกลุ่มทรู เป็นส่วนสำคัญในการร่วมสร้างสังคมแห่งความรู้คู่คุณธรรมให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในสังคมไทย

          จุดเริ่มต้นจากแนวความคิดของ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่มุ่งเผยแพร่ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักของคนไทย เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เรียนรู้และน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง ตลอดจนสร้างสรรค์สังคมแห่งคุณธรรมให้ยิ่งงอกงาม จากแนวคิดข้างต้นจึงเกิดเป็น “โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม” โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีการถ่ายทอดสดตลอดระยะเวลา ๓๑ วันของการบรรพชา ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทรูวิชั่นส์ช่องเรียลลิตี้ และถ่ายทอดสรุปกิจวัตรประจำวันทางดิจิทอลทีวี ช่องทรูโฟร์ยู

          ไม่เพียงผลสัมฤทธิ์จักปรากฏแก่สามเณรน้อย เหล่าพุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างประเทศยังได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สร้างปรากฏการณ์แห่งศรัทธาและการตอบรับอย่างอบอุ่นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๑ ถึง ปี ๔ มีผู้ติดตามชมรายการเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทำบุญ ปฏิบัติธรรม และร่วมอนุโมทนากับเหล่าสามเณรน้อยทุกรุ่น
          โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรมปี ๕ ห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกในเมืองไทย กับเป้าหมายแห่งการตามรอยบาทพระศาสดาสืบอายุพระศาสนา จากอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ และสืบทอดพระพุทธศาสนา น้อมกายและใจร่วมฝึกฝนตนเอง เข้ารับการขัดเกลาและอบรมบ่มเพาะจากพระอาจารย์ ได้เรียนรู้จักความอดทนและความขยันหมั่นเพียร ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ถ่ายทอดพระธรรมคำสอนสู่สาธารณชน เพื่อเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างแก่เด็กเยาวชน

          ขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดชีวิตของสามเณรน้อย จากเด็กน้อยที่มีความสดใส น่ารัก ซุกซน เป็นตัวของตัวเอง จนเข้าสู่ร่มเงาแห่งพระธรรม พร้อมเรียนรู้แก่นสาระของพระพุทธศาสนา แง่คิด ปรัชญา และธรรมเทศนาจากพระอาจารย์พี่เลี้ยง พระวิทยากร และวิทยากรพิเศษ ไปพร้อมกับสามเณรน้อย ตลอด ๒๔ ชั่วโมงที่ ทรูวิชั่นส์ ช่องเรียลลิตี้ และติดตามสรุปกิจวัตรประจำวันได้ทางดิจิทัลทีวีช่อง ทรูโฟร์ยู

ติดตามชมถ่ายทอดสดได้ที่
- www.trueplookpanya.com/truelittlemonk

(เริ่มถ่ายทอดสดวันที่ ๒๒ เมษายน - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙)


ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่
- www.facebook.com/truelittlemonk
- www.twitter.com/trueplookpanya
- https://www.youtube.com/user/Truelittlemonk
- https://twitter.com/Truelittlemonk

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๒-๖๙๙-๘๓๓๙ (ในวันและเวลาทำการ)

ฝ่าย ทรูปลูกปัญญา มีเดีย (โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
๑๒๕๒ อาคารทรู ทาวเวอร์ ๒ ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐