ถ่ายทอดสด

ช่องทางการรับชม

ชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ทาง
www.trueplookpanya.com/
truelittlemonk

เกมปุจฉาปัญญาธรรม ประจำวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

รางวัล : เสื้อยืดสามเณรปลูกปัญญาธรรม จำนวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๑ ตัว

ปุจฉา : สามเณรรูปใดได้รับโอกาสเป็นผู้นำให้พรญาติโยมเป็นรูปแรก จากช่วงวัตรปฏิบัติฉันเช้าในวันแรก ?

ก. สามเณรบิสกิต
ข. สามเณรธาม