วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๙ สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ ซอยพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ๑๙ ถนนพระราม ๙ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสร้างวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองแนวพระราชดำริด้านความพอดีพอเพียง การอยู่รวมกันและการพัฒนาร่วมกันแบบสามประสานระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างเหมาะสม และได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่า "วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก"
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นองค์อุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ และสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์อุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส การดำเนินการก่อสร้างวัดเป็นไปตามพระราชประสงค์ คือให้เป็นวัดขนาดเล็กที่มีลักษณะเรียบง่าย ประหยัด ทันสมัย เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจและศรัทธา มีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ความรู้ทั้งทางศาสนา สังคม และจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน เพื่อขัดเกลาจิตใจให้มีสำนึกต่อส่วนรวมอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบต่อไป
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก1
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก2
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก3
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก4
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก5
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก6
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก7
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก8
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙
ตึก ๔ ชั้น ก่ออิฐแดง มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างห้องโถงปฏิบัติธรรมรวม ห้องทำสมาธิห้องนอน ห้องอาหาร ห้องสมุด เป็นสถานที่หลักสำหรับสามเณรปลูกปัญญาธรรมทั้ง ๙ ในการศึกษาหลักธรรมและวิธีปฏิบัติทางพุทธศาสนา ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมงคลสมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา และเป็นดั่ง "ธรรมโอสถสถาน" กลางเมืองที่ชาวพุทธทุกคนสามารถเข้ามาพึ่งพิงทางใจ รวมถึงค้นหาความหมายที่แท้จริงของการดำรงชีวิตภายใต้วิถีชุมชนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ1
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ2
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ3
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ4
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ5
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ6
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ7
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ8
สามเณร ปลูกปัญญา ธรรม