Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ลาดกระบัง รอบที่ 1 Portfolio คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
07 ต.ค. 62
2K views
Shares
0

TCAS 63 ลาดกระบัง เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ 25 คน
2. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ จำนวนรับ 14 คน
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 10 คน

TCAS 63 ลาดกระบัง รอบที่ 1 Portfolio คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2K views | 07 ต.ค. 62
49 คน
02 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
ยังไม่เปิดรับสมัคร
02

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
25 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
14 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 

เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- มีคะแนนทดสอบคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่กำหนด
- มีคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน โดยจัดทำรูปเล่มขนาด A4 รายละเอียดตามกำหนดในระเบียบการ
*เมื่อสมัคร ชำระเงินเสร็จแล้ว ให้อัพโหลดแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ http://tcas.it.kmitl.ac.th และนำฉบับจริงมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ และทำสำเนาให้คณะอีก 1 ชุด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 06 ม.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 12 - 13 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 30 ม.ค. 63

Related Content